Khomeini mengafirkan seluruh sahabat dan Ahlus Sunnah

Khomeini mengkafirkan para sahabat Rasulullah shallallahu 'alihi wasallam dan menyifati mereka dengan an-Nawashib, bahkan Khameini memilih pendapat yang paling ekstrem dari pengikut-pengikut Syiah dalam hal bermuamalah dengan mereka, iaitu dianggap sebagai kafir harbi (kafir yang harus diperangi). 

Khomeini berkata, "Pendapat yang paling kuat adalah mengikutkan an-nashib dalam golongan kafir harbi dalam hal bolehnya menggunakan apa sahaja yang dia usahakan, dan hal ini telah termasuk khumus (1/5 bahagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh orang Syiah-pent.) . Bahkan yang nampak secara nyata adalah bolehnya merampas hartanya di mana saja dan bagaimana pun bentuknya, dan kewajipan mengeluarkan khumusdarinya. "(Tahrir al-Wasilah, I/352).

Lalu siapakah yang Khomeini maksudkan sebagai an-nawasib? Mereka adalah anda para pembaca yang Sunni, dan kita seluruhnya Ahlussunnah wal Jama'ah.

Khameini juga berkata, "Adapun Nawashib dan Khawarij-semoga Allah melaknat kedua golongan ini-keduanya tidak diragukan lagi adalah najis." (Lihat, Tahrir al-Wasilah).

Comments