Monday, April 30, 2012

Empat Kitab Hadis Terbaik

Kesahihan sabda Rasulullah SAW yang terkandung dalam sebuah kitab hadis tentu akan menentukan kualiti kitab itu. Para ulama pun menetapkan kitab hadis berdasarkan high sabda Rasulullah SAW ke dalam empat rangking atau peringkat:

Peringkat pertama ditempati Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim. Ada pula ulama yang memasukkan kitab Al-Muwatta karya Imam Malik dalam peringkat pertama.

Peringkat kedua ditempati oleh Sunan Abi Dawud, Sunan at-Tirmizi, Musnad Ahmad Ibnu Hanbal, dan Sunan An-Nasai. Para ulama masih berbeza pendapat tentang Sunan Ibnu Majah yang masuk dalam Kutub as-Sittah untuk ditempatkan dalam peringkat kedua.

Kedudukan Ketiga, dalah kitab yang banyak memuat hadis dhaif atau lemah, seperti Musnad Ibnu Abi Syaibah, Musnad Abi Daud Sulaiman at-Tayalisi, Musnad Abdillah Ibnu Hamid, dan Mussanaf Abd ar-Razzaq.

Peringkat keempat adalah kitab-kitab hadis yang ditulis oleh ahli kisah, pendakwah, dan para sufi, seperti Musanaf Ibnu Mardawih dan Musanaf Abi Syaikh.

sumber dari republika.co.idSunday, April 29, 2012

Sejarah Pembukuan Hadis

Memasuki abad ke-3 H, para ulama mulai memilah hadis-hadis sahih dan menyusunnya ke dalam pelbagai topik.

Memasuki abad ke-8 M, satu per satu penghafal hadis meninggal dunia. Meluasnya daerah kekuasaan Islam juga para penghafal hadis terpencar-pencar ke berbagai wilayah. Di tengah keadaan itu, usaha pemalsuan hadis demi memuluskan pelbagai kepentingan bermaharajalela.

Keadaan itu mengundang keprihatinan Umar bin Abdul Aziz (628-720 M), Khalifah Dinasti Umayyah kelapan yang berkuasa pada 717-720 M. Guna mencegah punahnya hadis, Umar bin Abdul Aziz memerintahkan pembukuan hadis-hadis yang dikuasai para penghafal. Gagasan pembukuan hadis itu pun mendapat sokongan dari para ulama di zaman itu.

Sang Khalifah yang dikenali jujur ​​dan adil itu akan memerintahkan Gabenor Madinah, Abu Bakar bin Muhammad bin Amru bin Hazm (wafat 117 H) untuk mengumpulkan hadis dari para penghafal yang ada di tanah suci kedua bagi umat Islam itu. Saat itu, di Madinah terdapat dua ulama besar penghafal hadis, yakni Amrah binti Abdurrahman dan Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar as-Siddiq.

'' Kedua-dua ulama besar itu yang paling banyak menerima hadis dan paling dipercayai dalam meriwayatkan hadis dari Aisyah binti Abu Bakar,'' tulis Ensiklopedi Islam. Selain itu, Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga memerintahkan Muhammad bin Syihab Az-Zuhri (wafat 124 H) untuk menghimpun hadis yang dikuasai oleh para ulama di Hijaz dan Syria.

Sejarah peradaban Islam mencatatkan Az-Zuhri sebagai ulama agung dari kelompong tabiin pertama yang membukukan hadis. Memasuki abad ke-2 H atau abad ke-8 M, usaha pengumpulan, penulisan, serta pembukuan hadis dilakukan secara besar-besaran.

Para ulama penghafal hadis mencurahkan perhatian mereka untuk menyelamatkan'' sabda Rasulullah SAW'' yang menjadi pedoman kedua bagi umat Islam, setelah Al-Quran. Ulama diberbagai kota peradaban Islam telah memberi sumbangan yang besar bagi pengumpulan, penulisan, dan kewangan buku di abad ke-2 H.

Di kota Makkah, ulama yang getol dan tumpuan menyelamatkan hadis adalah Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Juraij. Pembukuan hadis di kota Madinah dilakukan oleh Malik bin Anas atau Imam malik dan Muhammad bin Ishak. Aktiviti sama juga dilakukan ulama di bandar-bandar peradaban Islam seperti; Basrah, Yaman, Kufah, Syria, Khurasan dan Rayy (Iran), serta Mesir.

Upaya pengumpulan, penulisan, dan kewangan hadis pada masa itu belum sesuai harapan. Pada masa itu, masih terjadi percampuran antara sabda Rasulullah SAW dengan fatwa sahabat dan tabiin. Hal itu tampak pada kitab Al-Muwatta yang disusun oleh Imam Malik.

Pada zaman itu, isi kitab hadis terbilang amat pelbagai. Sehingga, ada ulama yang menggolongkannya sebagai al-musnad, yakni kitab hadis yang disusun mengikut urutan nama sahabat yang menerima hadis dari Rasulullah SAW.

Selain itu, ada pula yang memasukkan dalam kategori al-jami, yakni kitab hadis yang memuatkan lapan pokok masalah, yakitu akidah, undang-undang, tafsir, etika makan-minum, tarikh, sejarah kehidupan Nabi SAW, akhlak, serta perbuatan baik dan tercela.

Ada pula yang menggolongkan kitab hadisnya sebagai al-mu'jam, yakni kitab yang mengandungi hadis mengikut nama sahabat, guru, kabilah, atau tempat hadis itu didapati; yang disusun secara abjad.

Pelbagai usaha dilakukan oleh para ulama tempoh berikutnya. Para tabiin dan generasi sesudah tabiin cuba memisahkan antara sabda Rasulullah SAW dengan fatwa para sahabat dan tabiin. Para ulama pun menuliskan hadis yang termasuk sabda Rasulullah lengkap dengan sanadnya atau dikenali sebagai al-musnad.

Ulama yang generasi pertama yang menulis al-musnad adalah Abu Daud Sulaiman Al-Tayasili (133-203 H). Setelah itu, ulama generasi berikutnya juga menulis al-musnad. Salah seorang ulama terkemuka yang menulis kitab hadis itu adalah Ahmad bin Hanbal atau Imam Hanbali. Kitab hadisnya dikenali sebagai Musnad al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal.

Meski telah memisahkan antara hadis sabda Rasulullah SAW dengan fatwa sahabat dan tabiin, al-musnad dianggap masih mempunyai kekurangan, kerana masih mencampurkan hadis sahih, hasan, daif, bahkan hadis palsu alias maudhu.

Memasuki abad ke-3 H, para ulama mulai memilah hadis-hadis sahih dan menyusunnya ke dalam pelbagai topik. Abad ini disebut sejarah islam sebagai era Tadwin atau pembukuan Al-Quran. Pada masa ini, muncul ulama-ulama ahli hadis yang membukukan sabda Rasulullah SAW secara sistematik.

Para ulama hadis yang muncul di abad pembukuan hadis itu antara lain; Imam Bukhari menyusun Sahih al-Bukhari; Imam Muslim menyusun Sahih Muslim, Abu Dawud menyusun kitab Sunan Abi Dawud; Imam Abu Isa Muhammad At-Tirmizi menyusun kitab Sunan at-Tirmizi; Imam an-Nasai menyusun kitab Sunan An-Nasai dan Ibnu Majah atau Muhammad bin Yazid ar-Rabai al-Qazwini. Keenam kitab hadis ini kemudian dikenal dengan sebutan al-Kutub as-Sittah atau kitab hadis yang enam.

Terdapat perbezaan pendapat di kalangan ulama dalam menetapkan hadis keenam pada jajaran al-Kutub as-Sittah. Sebahagian ulama berpendapat, kitab yang keenam itu adalah Sunan Ibnu Hibban karya Ibnu Hibban al-Busti (270-354 H). Ulama lain menempatkan al-Muwatta karya Imam Malik sebagai kitab hadis keenam.
sumber dari republika.co.idMenjadi Umat Terbaik, Inilah Caranya

Manusia adalah wujud dari kemahasempurnaan Allah SWT yang menciptakan (al-Khaliq), yang mengadakan (al-Bari '), dan yang membentuk rupa (al-Mushawwir). Di samping kesempurnaan jasmani dan rohani, kapasiti intelektual adalah alasan penting mengapa manusia dipilih untuk menerima amanah sebagai khalifah di muka bumi.

Kesempurnaan manusia adalah pada kemampuannya berfikir, menerima dan mengembangkan ilmu pengetahuan, memanfaatkan fakulti-fakulti yang dimilikinya, iaitu as-samu (pendengaran), al-bashar (penglihatan), dan al-fuad (hati).

Menuntut ilmu adalah tugas pertama dan utama seorang anak manusia. Allah swt telah mengajar nama-nama benda kepada Adam AS pada awal penciptaan sebagai landasan bagi penguasaan ilmu pengetahuan. (Surah al-Baqarah [2]: 31).

Perintah membaca (iqra) dan menulis dengan pena (al-qalam) juga merupakan perintah pertama dari risalah kenabian. Wahyu pertama yang diterima oleh Rasulullah SAW adalah perintah membaca dan menulis. (Surah al-Alaq [96] :1-5).

Belajar, mencari, menguasai, dan mengembangkan ilmu pengetahuan adalah tugas yang pertama dan utama dari umat Muhammad SAW. Dengan bekal ilmu pengetahuan yang dimilikinya, manusia dapat memakmurkan bumi dan mencegahnya dari kerosakan.

Di samping sebagai hamba dan wakil Allah SWT di muka bumi, umat Islam adalah umat terbaik (khaira ummah) kerana mereka sentiasa memerintahkan kebaikan, mencegah kemungkaran, dan beriman kepada Allah SWT. (QS Ali Imran [3]: 110).

Untuk memelihara kewujudan dan kehormatannya sebagai umat yang terbaik, khaira ummah, the best nation of peoples for the people, umat Islam perlu terus-menerus belajar, beriman, dan beramal menyampaikan mesej-mesej Islam dengan contoh dan perbuatan serta tetap bersabar di dalam melaksanakannya . Pengetahuan yang mencerdaskan sekaligus mencerahkan tersebut diperoleh dengan melayari dan mendalami ayat-ayat Allah SWT (the Spoken Verses) dan tanda-tanda di dalam ciptaan-Nya (the Creation Verses).

Kemampuannya untuk menggunakan hati (zikir) dan sebab musabab (pikir) di dalam menjelajahi tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah ciri utama dari seorang Muslim cendekia (ulul albab, men of understanding). Itu sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, pengikut, dan pewaris terbaiknya. (QS Ali Imran [3]: 190-191).

Mengenai turunnya ayat ini, Abdullah Ibnu Umar RA menceritakan, dari Ummul Mu'minin Aisyah RA bahawa Rasulullah SAW berdiri di dalam solat malamnya dan menangis hingga janggutnya menjadi basah. Beliau menangis hingga air matanya membasahi lantai. Beliau kemudian berbaring dan bertumpu pada bahagian sisinya seraya menangis.

Ketika Bilal datang untuk mengingatkan waktu solat Subuh, dia berkata, "Ya Rasulullah, apa gerangan yang membuatmu menangis, padahal Allah SWT telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan akan datang." Beliau SAW berkata, "Ya Bilal, apa yang dapat menghalang tangisku, ketika malam ini, ayat ini (Surah Ali Imran [3]: 190), diturunkan kepadaku. Celaka orang yang membaca ayat ini, tetapi tidak merenungkannya. "Wallahu a'lam.

sumber dari republika.co.idSaturday, April 28, 2012

Kisah menarik dari masjid yang berkedudukan paling utara di dunia

Kisah menarik dari masjid yang berkedudukan paling utara di dunia, Masjid Midnight Sun, telah menginspirasi para pembuat filem Kanada untuk mengubahnya menjadi sebuah filem dokumentari.

"Ketika kami mendengar tentang kisah projek Masjid ini, kami langsung berfikir bahawa ini tidak biasa dan pasti akan membuat cerita besar untuk sebuah filem dokumentari," kata pembuat filem Saira Rahman kepada OnIslam.net.

Saira dan Nilufer Rahman diharapkan akan membuat filem dokumentari tentang Masjid Midnight Sun di Inuvik di Wilayah barat laut Kanada.

Berjudul "Masjid Artik", filem dokumentari ini akan menceritakan kisah perjalanan masjid sejauh 4,000 km pada tahunpada 2010 dari kota padang rumput Winnipeg di wilayah Manitoba menuju ke Inuvik, bandar yang paling utara di Kanada Artik.

"Sebenarnya, dua hari sebelum masjid melakukan perjalanan sejauh 4,000 km, Hussain Guisti, pengurus umum dari Zubaidah Tallab Foundation (yayasan amal Kanada yang menaja pembangunan masjid), bertanya sama ada kami akan tertarik untuk membuat sebuah filem tentang Masjid Kutub Utara," kata Saira.

Komuniti Muslim di Inuvik sangat kecil sehingga tidak mampu membina masjid baru kerana upah tenaga kerja dan bahan bangunan di wilayah Artik jauh lebih tinggi daripada di bahagian selatan Kanada.

Namun hal itu diselesaikan setelah Zubaidah Tallab Foundation, sebuah lembaga amal Islam berpusat di Manitoba, masuk dan mengumpulkan dana untuk membina masjid.

Kumpulan ini juga mencari pembekal bangunan prefabrikasi di Manitoba yang menghantar bangunan ke Inuvik dengan setengah harga dari bayaran membina masjid di bandar.

Perjalanan epik masjid kecil ini menarik perhatian antarabangsa kerana secara perlahan-lahan melalui jalan darat, menyusuri sungai hingga sampai ke destinasi akhir.

Inuvik terletak di Wilayah barat laut Kanada dan mempunyai populasi 3.600 orang, kira-kira seratus dari warga beragama Islam.

Muslim telah berhijrah ke bandar-bandar sumber yang lebih kecil, seperti Inuvik, untuk mencari pekerjaan dan berharap mendapat kualiti hidup yang lebih baik.

Menurut angka bancian terkini, penduduk Muslim dari Northwest Territories tumbuh dengan laju 300 peratus setiap dekad.

Kerana lokasinya di utara, Inuvik disebut 'Cahaya Matahari Tengah Malam' kerana mengalami rata-rata 56 hari sinar matahari terus menerus dan setiap musim panas selama hampir 30 hari, namun diselimuti gelap gelita setiap musim sejuk.

Komuniti Muslim di Inuvik mengikuti jadual solat dan puasa dari bandar Edmonton.

Persepsi Baru

Para pembuat filem berharap untuk menangkap drama dari pengembaraan masjid dan mengubah persepsi tentang Muslim di dunia yang sering merespon masjid dengan ketakutan dan kontroversi.

"Kami berharap bahawa orang yang menonton filem dokumentari ini akan mendapati bahawa ada jauh lebih banyak dari cerita tentang pembangunan masjid," kata Saira kepada OnIslam.net.

"Ini tentang penempaan sebuah komuniti yang unik dan kami tidak hanya berbicara tentang komuniti Muslim yang unik."

Saira mengatakan bahawa filem ini akan menunjukkan kesan masjid yang telah dibuat di bandar kecil.

"Masjid Midnight Sun, telah memberi kesan di seluruh Inuvik dan meletakkannya di dalam peta, sehingga menjadi nilai lebih.

"Kami berharap penonton akan terinspirasi oleh semangat tenaga dan komuniti positif yang kita saksikan saat syuting filem dokumentari tersebut."

Dokumentari ini dihasilkan oleh Buffalo Gal Pictures dan Snow Angel Films, yang dimiliki oleh dua bersaudara, Nilufer dan Saira Rahman.

Filem saat ini sedang dalam pasca pengeluaran, akan melalui 120 jam cuplikan, dan telah dilancarkan kempen online untuk mendapatkan respon dari penonton.

"Hanya tiga hari dari posting trailer kami di YouTube, kami mendapat lebih dari 10.000 views," kata Saira.

"Ini terbukti dari komentar kami bahawa orang-orang yang benar-benar ingin melihat filem ini."
sumber dari eramuslim.com


Friday, April 27, 2012

Benarkah Dajjal Berusia 4.000 Tahun?

Konon, sebelum sampai di Pulau Bermuda atau tinggal di kawasan Segitiga Bermuda ini, dajjal dahulunya tinggal di sebuah pulau di laut Yaman. Awalnya, ia lahir di sebuah keluarga penyembah berhala di zaman setelah Sam bin Nuh. Beliau dilahirkan di daerah sekitar Palestin di berhampiran kawasan Sodom dan Gomorah (umat kaum Luth) dalam keadaan kurang upaya di matanya.

Sejak kecil, si anak (dajjal) ini suka menyusahkan orang tuanya. Tidur selama kira-kira empat tahun lamanya dan tidak boleh berjalan. Suatu hari, di tengah-tengah lelapnya tidur, si anak terbangun dan mendatangi berhala sembahan kedua orang tuanya dan tidur lagi di pangkuan berhala itu. Saat itulah orang tuanya mengumumkan kalau anaknya itu merupakan anak Tuhan.

Orang-orang yang sebelumnya mendengar bahawa anaknya itu tidak boleh berjalan, spontan mentertawakan dan mencemuhnya. Sebahagian lain, ada yang mengambil air berkat.

Oleh banyak orang, si orang tua di laporkan ke hakim dan diputuskan keduanya harus berpisah dengan anaknya. Anaknya ditahan di mahkamah atau istana sedangkan orang tua di bahagian lain penjara. Namun, saat terjadi azab kepada penduduk Sodom dan Gomorah, anak ini diselamatkan oleh Malaikat Jibril ke sebuah pulau yang tidak berpenghuni di laut Yaman. Jarak laut Yaman ini memerlukan perjalanan yang sangat lama dan jika ingin ke pulau tersebut harus melewati terjangan ombak dahsyat. Jika tak hati-hati maka akan tenggelam. Selama di pulau itu, Jibril menugaskan seekor binatang yang badannya dipenuhi bulu lebat untuk merawat dan membantu si manusia cacat itu.

Singkat cerita, ketika sudah semakin besar, ia memutuskan keluar dari pulau itu dan mengembara ke mana saja. Sampai suatu ketika ia bertemu dengan Ibrahim, Musa, dan Nabi Isa.

Dalam pertemuannya dengan Nabi Musa, ia awalnya menjadi pengikutnya. Namun, di balik pertemuan itu ia mempunyai maksud jahat. Kerana kekagumannya pada Musa, ia menggunakan nama Musa. Namun, untuk membezakan ia dengan Musa dari Mesir (Nabi Musa - Red), maka ia memakai nama Musa Samiri alias Musa dari Samirah, tempat lahirnya sewaktu masih di Palestin.

Kerana perbuatannya mengajak Bani Israil membuat patung anak lembu maka Musa AS lalu mengusir Samiri. (Lihat QS Thaha [20]: 97). Ke mana perginya Samiri (dajjal) ini setelah diusir Musa, tidak ada keterangan lanjutan.

Muhammad Isa Daud menyebutkan, sejak diusir itu, Samiri mengembara lagi ke pelbagai tempat. Ia terus belajar mengenai sikap umat manusia dan mencari ruang untuk menjerumuskannya.

Dan beberapa saat sebelum kelahiran Rasulullah SAW, dajjal kembali ke pulau tempat ia dibesarkan oleh seekor makhluk berbulu tebal tersebut. Saat mendarat itulah, oleh makhluk tersebut, dajjal disuruh berjalan ke bahagian dalam gua. Saat membelakangi dinding gua itulah, dajjal kemudian terpasung. Makhluk tersebut menyatakan, ikatan itu hanya akan mampu lepas, saat waktunya telah tiba. Dalam penuturan Isa Daud, dajjal terpasung selama lebih kurang 63 tahun. Sama dengan usia Rasulullah SAW.

Setelah bebas, dajjal kembali mengembara. Kemuncaknya, ia pergi ke Segitiga Bermuda dan akhirnya bertemu dengan syaitan. Ia sangat diagungkan oleh syaitan dan keduanya membuat perjanjian bersama untuk menghancurkan umat manusia dan memalingkannya dari menyembah Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa.

Berdasarkan keterangan Muhammad Isa Daud, hingga hari ini dajjal masih hidup. Walaupun usianya sudah lebih dari 4.000 tahun, tetapi fizikalnya masih tetap muda dan tak ada yang boleh menandingi kekuatannya hingga turunnya Isa Al-Masih, putera Maryam, yang akan membunuhnya. Usianya itu bila ditukar dengan Nabi Ibrahim AS, sebagaimana pendapat Sami bin Abdullah Al-Maghluts, bahawa Nabi Ibrahim hidup pada tahun 1997-1822 SM.

Panjangnya usia dajjal ini, kerana ia merupakan satu daripada tiga orang yang Muntazhar (ditangguhkan) atau dipanjangkan umurnya, yakni syaitan, Nabi Isa AS, dan dajjal. Dan hanya Nabi Isa AS yang mampu mengalahkan dan membunuh dajjal. Wa Allahu A'lam.

sumber dari republika.co.idThursday, April 26, 2012

Subhanallah, Inilah Mukjizat Alquran tentang Jenis Kelamin Bayi

Pada awalnya, manusia meyakini bahawa jantina bayi ditentukan oleh sel-sel ibu. Ada pula yang percaya bahawa jantina ini ditentukan secara bersama oleh sel-sel lelaki dan perempuan.

Jauh sebelum ilmu pengetahuan mengetahui tentang rahsia jantina bayi, pada abad ke-7 M, Al-Quran telah memberi tahu bahawa jenis kelamin laki-laki atau perempuan diciptakan "dari air mani apabila dipancarkan".

Mari semak surah An-Najm [53] ayat 45-46: "Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan lelaki dan wanita, dari air mani, apabila dipancarkan."

Menurut Harun Yahya, kromosom Y membawa sifat-sifat kelelakian, sedangkan kromosom X berisi sifat-sifat kewanitaan. Di dalam sel telur ibu hanya dijumpai kromosom X, yang menentukan sifat-sifat kewanitaan.

Di dalam air mani ayah, terdapat sperma-sperma yang mengandungi kromosom X atau kromosom Y saja. Jadi, jenis kelamin bayi bergantung pada jenis kromosom kelamin pada sperma yang membuahi sel telur, apakah X atau Y. Dengan kata lain, sebagaimana dinyatakan dalam ayat tersebut, penentu jantina bayi adalah air mani, yang berasal dari ayah. Pengetahuan tentang hal ini, yang tak mungkin dapat diketahui di masa Al-Quran diturunkan, adalah bukti akan kenyataan bahawa Al-Quran adalah kalam Allah.

'' Cabang-cabang ilmu pengetahuan yang berkembang seperti genetik dan biologi molekul secara saintifik telah mengesahkan ketepatan maklumat yang diberikan Al-Quran ini,'' ujar Harun Yahya.

Menurut dia, kini diketahui bahawa jantina ditentukan oleh sel-sel sperma dari lelaki, dan bahawa wanita tidak berperanan dalam proses penentuan jenis kelamin ini.

Kromosom adalah unsur utama dalam penentuan jenis kelamin. Dua dari 46 kromosom yang menentukan bentuk seorang manusia diketahui sebagai kromosom kelamin. Dua kromosom ini disebut "XY" pada lelaki, dan "XX" pada wanita.

Menurut dia, penamaan ini adalah berdasarkan pada bentuk kromosom tersebut yang menyerupai bentuk huruf-huruf ini. Kromosom Y membawa gen-gen yang mengkod sifat-sifat kelelakian, sedangkan kromosom X membawa gen-gen yang mengkod sifat-sifat kewanitaan.

Pembentukan seorang manusia bermula dari penggabungan silang salah satu dari kromosom ini, yang pada lelaki dan wanita ada dalam keadaan berpasangan. Pada wanita, kedua-dua bahagian sel kelamin, yang membelah menjadi dua selama peristiwa ovulasi, membawa kromosom X.

Sebaliknya, sel kelamin seorang lelaki menghasilkan dua sel sperma yang berbeza, satu berisi kromosom X, dan yang lainnya mengandungi kromosom Y. Jika satu sel telur berkromosom X dari wanita ini bergabung dengan sperma yang membawa kromosom Y, maka bayi yang akan lahir berjenis kelamin lelaki.

'' Dengan kata lain, jenis kelamin bayi ditentukan oleh jenis kromosom dari lelaki yang bergabung dengan sel telur wanita,'' papar Harun Yahya.

Tak satu pun maklumat ini dapat diketahui dalam ilmu genetik pada abad ke-20. Bahkan di banyak masyarakat, diyakini bahawa jantina bayi ditentukan oleh pihak wanita. Inilah mengapa kaum wanita dipersalahkan ketika mereka melahirkan bayi perempuan.

Namun, tiga belas abad sebelum penemuan gen manusia, Al-Quran telah mendedahkan maklumat yang menghapuskan keyakinan khurafat ini, dan menyatakan bahawa wanita bukanlah penentu jantina bayi, akan tetapi air mani dari lelaki.

sumber dari republika.co.id


Wednesday, April 25, 2012

Dari mana datangnya rezeki? Soalan ini pernah disampaikan Nabi Zakaria AS kepada Maryam AS

Dari mana datangnya rezeki?

Soalan ini pernah disampaikan Nabi Zakaria AS kepada Maryam AS sebagaimana terkandung dalam firman Allah SWT: "Maka Tuhannya menerimanya (sebagai nazar) dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik dan Allah menjadikan Zakaria sebagai pemeliharanya. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata: "Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh (makanan) ini?" Maryam menjawab: "Makanan itu dari sisi Allah." Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa hisab. "Ali Imran: 37

Adalah Maryam 'alaihassalaam hidup menyendiri di dalam sebuah bilik dengan hanya beribadah menyembah Tuhannya. Dia tidak pernah keluar dari bilik tersebut dan tidak seorang pun yang masuk menemuinya kecuali Zakaria AS, iaitu orang yang memeliharanya. Zakaria AS menemuinya dengan membawakan keperluan makan dan minumnya. Namun setiap kali dia masuk ke bilik Maryam, dirinya dikejutkan dengan adanya berbagai macam buah-buahan musim sejuk pada saat musim panas dan buah-buahan musim panas pada musim sejuk. Kemudian Zakaria AS merasa hairan dan bertanya kepada Maryam: "Dari mana rezeki ini?" Maka Maryam menjawab: "Sesungguhnya rezeki ini datang dari sisi Allah yang memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan Dia-lah sebaik-sebaik Pemberi rezeki."

Masalah rezeki merupakan masalah sangat penting, oleh sebab itu lafadznya diulang di dalam Al Qur `an lebih dari seratus kali. Karena rezeki merupakan salah satu perbuatan konkrit yang menunjukkan sifat rubuubiyyah (pemeliharaan) dan bukti agung atas kewujudan Allah Jalla jalaaluh. Demikianlah mengapa hawaariyyun (pengikut setia Nabi Isa) meminta Nabi Isa AS agar Tuhannya berkenan menurunkan kepada mereka hidangan dari langit, sehingga mereka dapat memakan hidangan tersebut dan menjadi tenang hati mereka. Lalu mereka baru akan mengakui dan meyakini kebenaran Al-Masih alaihissalaam dan bersaksi bahawa itu adalah suatu bukti nyata dari Allah SWT. Sebagaimana firman-Nya: "(Ingatlah), ketika pengikut-pengikut` Isa berkata: "Hai` Isa putera Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami? " `Isa menjawab:" Bertakwalah kepada Allah jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman ". Mereka berkata;" kami ingin memakan hidangan itu dan supaya tenteram hati kami dan supaya kami yakin bahawa kamu telah berkata benar kepada kami, dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu ". Isa putera Maryam berdoa:" Ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami satu hidangan dari langit (yang hari turunnya) akan menjadi hari raya bagi kami iaitu bagi orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami , dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau; beri rezkilah kami, dan Engkaulah Pemberi rezeki Yang Paling Utama ". Allah berfirman:" Sesungguhnya Aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu, barangsiapa yang kafir di antaramu sesudah (turun hidangan itu), maka sesungguhnya Aku akan menyeksanya dengan seksaan yang tidak pernah Aku timpakan kepada seorangpun di antara umat manusia ". (Al Maidah: 112-115)

Sebelumnya, Nabi Isa AS telah menasihati para pengikutnya agar merasa cukup dengan rezeki yang telah Allah SWT kepada mereka di bumi dan agar tidak meminta hidangan makanan dari langit. Kerana jika hidangan itu turun kepada mereka, maka hal itu merupakan sebuah tanda dari Tuhan mereka dan mereka akan dicuba dengannya. Namun mereka enggan menuruti nasihat tersebut dan tetap meminta agar diturunkan hidangan dari langit. Lalu Nabi Isa AS memohon Tuhannya untuk menurunkan hidangan dari langit.

Sumber rezeki dan Sang Pemberi rezeki yang hakiki adalah Allah SWT, sebagaimana firman-Nya: "Katakanlah:" Siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi? " Katakanlah: "Allah". "(Saba`: 23)

Maka Allah SWT adalah Zat Maha Pemberi rezeki, yang memberi rezeki kepada orang yang dikehendaki-Nya. Dia pula yang melapangkan, menghalang dan menyempitkan rezeki bagi sesiapa saja yang dikehendaki-Nya. Di tangan-Nya terdapat segala kebaikan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah SWT berfirman: "Sesungguhnya Allah Dialah Maha Pemberi rezeki Yang Mempunyai Kekuatan lagi Sangat Kukuh." (Adz-Dzariyaat: 58)

Ar-Razzaaq merupakan salah satu daripada nama-nama Allah SWT yang indah. Dia SWT yang telah menciptakan manusia beserta rezeki mereka, lalu menuntun mereka kepadanya dan menyediakan pelbagai cara untuk dapat menikmati rezeki tersebut. Ar-Razzaaq merupakan sifat yang hanya dimiliki oleh Allah SWT. Sehingga, hanya dari-Nya kita mengharap datangnya rezeki dan hanya kepada-Nya kita bertawakal dalam berupaya mendapatkannya. Allah SWT telah menafikan, bahawa tidak seorang pun atau sesuatu sembahan orang-orang musyrik yang sanggup menguasai rezeki. Dan Dia SWT memerintahkan untuk mengharap rezeki dari sisi-Nya, lalu menyembah hanya kepada-Nya dan bersyukur atas rezeki yang telah diberikan. Sebagaimana Allah SWT berfirman: "Dan mereka menyembah selain Allah, sesuatu yang tidak dapat memberikan rezki kepada mereka sedikitpun dari langit dan bumi, dan tidak berkuasa (sedikit juapun)." An-Nahl 73 dan firman-Nya: "Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu adalah berhala, dan kamu membuat dusta. Sesungguhnya mereka yang kamu sembah yang lain dari Allah itu tidak mampu memberikan rezki kepadamu; maka mintalah rezeki itu di sisi Allah, dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepada-Nya. Hanya kepada-Nyalah kamu akan dikembalikan. "Al-'Ankabuut: 17

sumber dari eramuslim.comTanda-tanda Matinya Hati

Hati adalah tempat mangkalnya berbagai perasaan, tumbuh kembang antara kebaikan dan keburukan. Hati juga menjadi sumber ilham dan permasalahan, tempat lahirnya cinta dan kebencian, serta muara bagi keimanan dan kekufuran.

Hati juga sumber kebahagiaan jika sang pemiliknya mampu membersihkan berbagai kotorannya yang berserakan, namun sebaliknya ia merupakan sumber bencana jika sang
empunya gemar mengotorinya.

Hati yang kotor hanya akan menyebabkan kapasiti ruangnya menjadi rimas, sumpek, gelap, dan bahkan mati. Jika sudah mati seluruh komponen juga akan turut mati. Dalam makna yang sama, Abu Hurairah RA berkata, "Hati ibarat panglima, sedangkan anggota badan adalah tentera. Jika panglima itu baik maka akan baik pulalah tenteranya. Jika raja itu buruk maka akan buruk pula tenteranya. "

Pada akhirnya kita boleh mengenali dalam keadaan apa hati seseorang itu mati. Di antaranya adalah pertama, taarikush shalah, meninggalkan solat dengan tanpa uzur atau tidak dengan alasan yang dibenarkan oleh syar'i. (QS Maryam [19]: 59).

Imbas dari seringnya meninggalkan solat adalah kebiasaan menurut hawa nafsu. Dan, kalau sudah demikian, dia akan menabung banyak kemaksiatan dan dosa. Ibnu Mas'ud menafsirkan kata 'ghoyya' dalam ayat tersebut dengan sebuah aliran sungai di Jahannam (neraka) yang makanannya sangat menjijikkan. Bahkan, tempatnya sangat dalam dan diperuntukkan bagi mereka yang membiarkan dirinya larut dalam kemaksiatan.

Kedua, adz-dzanbu bil farhi, melakukan kemaksiatan dan dosa dengan bangga. Alih-alih merasa berdosa dan menyesal, justeru si pemilik hati yang mati, ia teramat menikmati kemaksiatan dan dosanya. (Surah al-A'raf [7]: 3).

Ketiga, karhul Qur'an, benci pada Al-Quran. Seorang Muslim, jelas mempunyai pedoman yang menyelamatkan, iaitu Al-Quran. Tapi, justeru ia enggan berpedoman dan mencari selamat dengan kitab yang menjadi mukjizat penuntun sepanjang zaman ini. Bahkan, ia membencinya dan tidak senang terhadap orang atau sekumpulan orang yang berkhidmat dan bercita-cita luhur dengan Al-Quran.

Keempat, hubbul ma'asyi, gemar bermaksiat dan mencintai kemaksiatan. Nafsu yang diperturutkan akan membawa mata hatinya tertutup, sehingga susah mengakses cahaya Ilahi. Sehingga, ia lebih senang maksiat daripada ibadah.

Kelima, asikhru, sibuk hanya mempergunjing dan buruk sangka serta merasa dirinya selalu lebih suci. Keenam, ghodbul ulamai, sangat benci dengan nasihat baik dan fatwa-fatwa ulama. Kemudian, qolbul hajari, tidak ada rasa takut akan peringatan kematian, alam kubur, dan akhirat.

Selanjutnya, himmatuhul Bathni, gila dunia bahkan tidak peduli halal haram yang penting kaya. Anaaniyyun, masa bodoh terhadap keadaan dan urusan orang lain. Keluarganya menderita, dia tetap saja cuek. Al-intiqoom, pendendam hebat, al-bukhlu, sangat pelit, ghodhbaanun, cepat marah, angkuh, dan pendengki. Na'udzubillah. Semoga kita semua dijaga dari hati yang mati

sumber dari republika.co.id


Tuesday, April 24, 2012

Tahukah anda Siapa Pembunuh Abu Jahal?

Abdurrahman bin Auf didatangi dua orang remaja dari kaum Ansar, iaitu Muaz bin Amr Al-Jamuh, 14 tahun dan Muawwiz bin Afra berumur 13 tahun. Kedua duanya bersenjatakan pedang. Tentera Quraisy seolah olah tidak menghiraukan kehadiran dua remaja itu kerana menganggap kedua duanya tidak berbahaya. Mereka lebih memilih Abdurrahman bin Auf agar ditawan hidup hidup untuk dijadikan tebusan kerana dia terkenal sebagai saudagar yang kaya.

Dalam keadaan rusuhan pertempuran, Abdurrahman bin Auf berteriak, "Wahai anak, kamu masih terlalu muda untuk terlibat di peperangan ini, sebaiknya engkau menjauhlah dari tempat ini."

"Kami mendapat izin daripada ibu dan ayah kami bagi menyertai pasukan Muhammad," teriak Muaz.

"Saya datang ke sini hanya untuk membunuh Abu Jahal. Tunjukkan di mana dia? "Kata Muawwiz dengan penuh semangat.

Pada mulanya Abdurrahman bin Auf tidak menghiraukan kata kata dua remaja itu, tetapi Muaz dan Muawwiz terus mendesaknya supaya menunjukkan dimana Abu Jahal maka akhirnya Abdurrahman terpaksa menyetujuinya.

"Paman akan tunjukkan kepada kamu di mana Abu Jahal, boleh tahu apa yang akan anda lakukan apabila berjumpa dengannya? Tanya Abdul Rahman bin Auf pula.

"Ibu saya berpesan jangan pulang ke rumah selagi kepala Abu Jahal tidak diceraikan dari badannya," jawab Muaz bersungguh sungguh.

"Abu Jahal menghina serta menyakiti Rasulullah, saya ingin membunuhnya," kata Muawwiz pula.

Abdurrahman bin Auf tersenyum mendengar kata-kata dari dua orang remaja yang berani itu. Dia berjanji akan menunjukkan Abu Jahal apabila berjumpa. Tiba tiba seorang tentera quraisy menyerang Abdurrahman bin auf dari belakang. Muaz dan Muawwiz yang melihat kejadian itu segera bertindak melindunginya. Muaz dengan cepat menebas kaki tentera Quraisy menyebabkan dia tersungkur dan Muawwaiz pula menikamnya hingga mati. Melihat itu Abdurrahman bin Auf berasa kagum dengan kehidupan dua remaja itu.

"Tunjukkan kepada kami di mana Abu Jahal," kata Muaz seolah-olah tidak sabar lagi hendak bertemu dengan ketua pasukan Quraisy itu.

Tiba tiba Abdurrahman bin Auf melihat Abu Jahal sedang berada di bawah sepohon kayu yang rendang. Dia menunggang kuda sambil berteriak memberi kata kata semangat kepada pasukannya agar terus berjuang.

Itulah lelaki yang kamu cari. Tetapi kamu haruslah berhati hati kerana dia juga seorang perwira Quraisy "kata Abdul Rahman bin Auf

"Terima kasih pakcik. Saya akan dapatkan dia sekarang, "ujar Muaz sambil berlari ke arah Abu Jahal.

"Saya akan membantunya membunuh lelaki yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya itu," kata Muawwiz juga.

"Berhati hati kerana dia dilindungi oleh pasukan Quraisy," mesej Abdurrahman bin Auf. Dia sendiri tidak dapat membantu kerana sedang berhadapan dengan tentera Quraisy yang menyerangnya.

Muaz dan Muawwiz terus berlari ke arah Abu Jahal yang masih berada di atas kudanya, mereka berlari tanpa menghiraukan keselamatan mereka. Ketika itu Abu Jahal tidak menyedari kedatangan dua remaja tersebut. Muaz tiba lebih dahulu, dia tidak mencapai menebas kaki abu Jahal, maka yang ia tebas adalah kaki kanan kuda yang dinaiki Abu Jahal, seketika kuda tersebut jatuh tersungkur, Abu Jahal pun tersungkur. Dia marah sekali sambil menahan sakitnya akibat jatuh dari kuda, Abu Jahal cuba bangun tetapi dengan cepat Muaz menebas kaki kanan Abu Jahal hingga putus. Muawwiz yang menyusul memukul pula kepala Abu Jahal hingga dia teramat sakit.

Ikramah anak Abu Jahal yang turut berada di situ akan menolong dan melindungi bapanya, dia menyerang balik Muaz dan menebas tangan kiri remaja itu hingga hampir putus, Muaz terjerembab. Muaz berusaha lari dan dibiarkan oleh ikrimah kerana dia melihat Muawwiz hendak membunuh bapanya. Maka terjadi pertarungan seorang dewasa matang dalam pertempuran iaitu Ikramah dengan Muawwiz yang masih berumur 13 tahun, kerana tidak seimbang akhirnya Muawwiz gugur sebagai syahid.

Muaz selepas berjaya menjauhi Ikramah yang mengejarnya, ia terus berlari menuju Rasulullah, tapi pelariannya terganggu kerana tangan kirinya yang terkulai kerana hampir tamat. Muaz akhirnya berhenti lalu mengambil keputusan untuk memutuskan tangannya yang terkulai itu lalu berkata, "wahai tangan, kamu mengganggu perjalananku untuk bertemu Rasulullah.

Tanpa menghiraukan kesakitannya Muaz terus berlari hingga bertemu Rasulullah, kemudian Muaz memeluk Rasulullah.

"Wahai Rasulullah, saya dan Muawwiz berjaya membuat Abu Jahal cedera, tetapi dia masih hidup kerana kami di serang oleh anaknya bernama Ikramah dan beberapa pasukan Quraisy." Beritahu Muaz lalu menunjukkan kedudukan mana Abu Jahal sedang berada.

Nabi Muhammad memanggil Abdullah Ibnu Mas'ud yang berada di situ kerana gilirannya mengawal Rasulullah, Beliau lalu menyuruh Ibnu Masud mencari Abu Jahal berada.

"Wahai Ibnu Mas'ud, anak ini mengatakan dia telah membuat Abu Jahal terluka, pergilah dan lihatlah dia disana," kata Rasulullah.

Abdullah ibnu Mas'ud segera pergi mencari Abu Jahal, didapatinya pimpinan Quraisy itu cedera parah tetapi masih hidup. Tanpa rasa belas kasihan Abdullah bin Mas'ud menekan leher Abu Jahal sambil berkata, "Wahai musuh Allah dan musuh RasulNya, pada hari ini Allah menutup."

"Dengan apa Allah menghina aku? Apakah kerana aku mati ditangan engkau? Tanya Abu Jahal yang masih menunjukkan kesombongannya.

Abdullah ibnu Mas'ud mengangkat pedang hendak memenggal kepala Abu Jahal, tetapi Abu Jahal berkata, "sebelum engkau membunuh aku, beritahu dahulu pihak mana yang memenangi pertempuran ini, milik siapakah kemenangan hari ini?"

"Pasukan Quraisy kalah, kemenangan itu milik Allah dan Rasul-Nya," Jawab Abdullah bin Mas'ud.

"Anda bohong wahai pengembala kambing!" Kata Abu Jahal, dia masih menunjukkan angkuhnya walau situasi sedang kritis.

Tanpa ada sela masa, pedang Abdullah bin Mas'ud memancung kepala Abu Jahal ...

Berita terbunuhnya Abu Jahal dengan cepat disampaikan kepada tentera Islam, mereka menjadi semakin membara dan semangat, tetapi dipihak lain berita kematian itu meluluhkan semangat pasukan Quraisy ....

Rasul mendengar berita kematian Abu Jahal dari Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, "Wallahi, Laa ilaha illaLlah, Laa ilaha illaLlah, Laa ilaha illaLlah, Allahu Akbar, AlhamduliLLah, Dia yang memenuhi janjiNya dengan menolong hambaNya dan mengalahkan musuhNya."

Begitulah kematian musuh Allah, secara fizikal dan kemegahan saat itu Abu Jahal termasuk manusia yang dihormati kaumnya, punya posis tinggi, tapi Allah menghinakannya, bermula dengan serangan dua orang remaja di bawah umur, segala kekuatannya tumbang atas izin Allah, sebuah bukti hanyalah dengan kekuatan iman dan jihad lah yang dapat mengalahkan kekuatan kekuatan musrik dan musuh Islam dari dulu hingga sekarang ...

Ya Allah kuatkanlah Islam dengan generasi yang Engkau ridhoi, dan munculkanlah kekuatan Islam dari munculnya pemuda pemuda muslim belia seperti Muaz bin Amr Al-Jamuh, dan Muawwiz bin Afra
Monday, April 23, 2012

Ratusan Ulama Merumuskan Sikap Terhadap Syi’ah

Sekitar 200 ulama dari berbagai daerah berkumpul di masjid Al-Fajr-Kota Bandung, Ahad (22/4), menghadiri undangan Forum Ulama Umat Indonesia (FUUI) dalam acara Musyawarah 'Ulama dan Ummat Islam Indonesia ke-2 dengan agenda "Merumuskan Langkah Strategis Untuk menyikapi Penyesatan dan Penghinaan Para Penganut Syiah ". Ulama-ulama tersebut dari pelbagai pesantren dan organisasi masyarakat Islam seperti Persis, Muhamadiyah, NU, Hidayatullah, Al Irsyad, DDII, PUI, termasuk MUI Pusat.

Musyawarah ini juga dihadiri Datuk Bandar Kuala Lumpur, Dada Rosada dan Gabenor Jawa Barat, Ahmad Heryawawan Lc.
"Fatwa ulama sudah jelas tentang kedudukan Syiah ini dalam keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah, maka sikap kita juga harus jelas juga," tutur Heryawan dalam sambutannya. Beliau menegaskan bahawa salah satu tugas ulama adalah menjaga aqidah umat.
Selain itu, Ia berharap cadangan dari ulama diharapkan menghasilkan hal yang mampu menyelesaikan masalah umat, sehingga boleh disyorkan kepada pemerintah Kota Bandung mahupun langsung kepada Kerajaan Jawa Barat. Menurutnya, cadangan tersebut boleh menjadi acuan gabenor dalam mengeluarkan peraturan jika dianggap perlu.

Aktiviti musyawarah bermula dengan pendedahan pandangan umum dari elemen ormas Islam yang hadir tentang kedudukan Syiah dalam pandangan Sunni. Semua ormas Islam memberi pandangan yang sama bahawa Syi'ah sesat dan menyesatkan.

Selepas Zuhur, peserta dibahagikan kepada 3 komisyen yakni taktikal, strategik dan sosialisasi. Masing-masing komisyen akan mempresentasi hasil dari musyawarahnya tentang cadangan pengendalian Syi'ah di indonesia.

sumber dari eramuslim


Kunjungan Mufti Mesir ke Israel: Kunjungan ke Wilayah Pendudukan Israel Al Quds adalah Haram - Syaikh Qaradhawi

Berikutan maraknya kemarahan yang berterusan berkaitan kunjungan Mufti Mesir ke Al-Quds (Jerusalem), ulama terkemuka Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi mengecam lawatan itu dan menyebutnya sebagai haram, melanggar undang-undang, dan sebahagian daripada normalisasi hubungan dengan Israel dan pendudukan tentera Israel terhadap kota suci umat islam tersebut.

"Saya tidak berharap orang terkemuka seperti Syaikh Jumaah melawan konsensus ini dan melawat Jerusalem dan melakukan solat khusus di masjid Al-Aqsa," kata Syaikh Qaradhawi, presiden persatuan ulama muslim antarabangsa (IUMS), dalam satu kenyataan yang diterbitkan di websitenya pada hari Jumaat, 20 April lalu.

"Ada perjanjian bersama antara Muslim dan Kristian yang mengunjungi Al-Quds akan tetap dilarang selama Israel terus menduduki dan cuba menguasainya," tegas Syaikh Qaradhawi.

Syaikh Ali Jumaah mengunjungi Al-Quds pada hari Rabu lalu dan solat di Masjid Al-Aqsa, tempat suci ketiga umat Islam. Ia disertai oleh Pangeran Jordan, Ghazi bin Muhammad, sepupu Raja Abdullah II dan penasihat pada isu-isu agama.

Kedua orang itu juga melawat Gereja Makam Kudus dan patriarkat Ortodoks Yunani selama kunjungan mereka.

Syaikh Jumaah menyatakan bahawa kunjungannya adalah "tidak rasmi" dan ia masuk ke kota Al-Quds melalui Jordan dan Tebing Barat, bukan dari sisi Israel. Kementerian Jordan urusan Wakaf dan Islam mengatakan lawatan itu sesuai dengan perintah dari Nabi Muhammad.

Namun Syaikh Qaradhawi menggambarkan lawatan ke Al-Quds di bawah pendudukan Israel sebagai tindakan haram (melanggar undang-undang) menurut hukum Islam.

Dia mengatakan bahawa orang-orang yang melawat Jerusalem saat ini sama saja mengukuhkan entiti zionis yang merompak tanah Palestin, dan merka dipaksa untuk bekerja sama dengan kedutaan zionis untuk menerima visa.

Sumber dari eramuslim.com


Sunday, April 22, 2012

Di Akhir Kehidupan Khalifah Umar Al Khattab

Pada suatu pagi yang hening dan syahdu, seorang hamba Allah yang beriman dan berkualiti dalam sejarah Islam, yang mampu tertulis dalam tinta emas penyebaran Islam, iaitu Khalifah Umar Al khattab, Khalifah kedua generasi Islam pertama, generasi terbaik. Beliau saat itu bersiap siap hendak keluar menunaikan solat subuh berjemaah.

Seperti biasanya sebelum melangkah keluar rumah, Khalifah berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya hanya kepada Engkaulah tempat aku berlindung, dan hanya kepadaMu lah tempat aku berserah." Seorang khalifah besar yang selalu tunduk dan pasrah kepada Raja diRaja, Penguasa Alam, Penguasa para seluruh manusia dan alam semesta, Allah SWT.

Lalu Khalifah Umar terus melangkahkan kaki ke masjid, walaupun saat itu suasana sejuk merasuk hingga ke tulang, namun kecintaan dan ketaatan sebagai mukmin hakiki, beliau tidak mengendahkan dan berjalan dengan tegap.

Sesaat waktu masuk solat, Khalifah Umar, seorang pemimpin umat dan juga imam, sentiasa memimpin para sahabat untuk solat berjemaah subuh, sebelum menunaikan solat seperti biasanya beliau menyemak dengan saksama saf jemaah. Setiap melewati dua saf, beliau akan berkata, "berdirilah dalam saf yang lurus. Sesungguhnya meluruskan saf dalam jamaah itu termasuk dalam kesempurnaan solat ". Begitulah pemimpin yang ideal, selalu memastikan pasukan dan umatnya selalu rapat dan kompak, berserasi dalam perjuangan mahupun ibadah kepada Allah SWT.

Selepas memastikan saf solat sudah lurus dan rapi, barulah Khalifah Umar segera mengimamkan solat subuh. Pada rakaat pertama, beliau membacakan surah Yusuf, sebuah surah yang cukup panjang, dengan panjangnya masa di rakaat pertama, dengan maksud bila ada yang terlambat hadir ke masjid, akan banyak masa untuk turut serta dalam solat berjemaah.

Ketika jamaah sedang melakukan solat, sekelebat seorang laki majusi Persia menerobos pergi ke barisan saf lalu menikam setiap orang di kiri dan kanannya secara membabi buta dengan menggunakan sebilah pisau. Secepat waktu dia sudah berada di belakang Khalifah Umar, lelaki majusi itu lantas menikam Khalifah Umar Al Khatab sebanyak enam kali. Tikaman itu membuatkan khalifah terpaksa jatuh terduduk sakit.

Para sahabat yang berdekatan dengan kedudukan Umar lantas membatalkan solatnya lalu berusaha menangkap pembunuh itu, "Terlaknat kamu kerana berani membunuh Amirul Mukminin!" Teriak salah satu sahabat.

Majusi Persia itu berkata sambil ketawa, "Akhirnya dendamku kepada Umar terbalas, ingat, namaku Abu Lu'luah dan aku merasa bangga kerana dapat membunuh Umar Al Khatab! "

Tersentak beberapa orang jamaah hadapan akan membatalkan solat masing masing. Mereka akan mengepung Abu Lu'luah, keadaan menjadi rusuh, lalu penganut majusi Persia itu menyedari dirinya terkepung dan tak mungkin lepas dari kejaran kaum muslimin, maka Abu Lu'luah akan mengadakan pisau badannya sendiri lalu ia mati dengan cara membunuh dirinya sendiri.

Khalifah Umar Al Khatab yang terduduk kesakitan masih memikirkan kelanjutan tugas terakhirnya memimpin solat subuhnya dan beliau memegang tangan Abdul Rahman bin Auf yang berada di belakangnya sebagai isyarat agar segera menggantikan beliau sebagai imam solat. Lalu Abdul Rahman bin Auf mengimamkan solat subuh secara singkat dan penuh syahdu. Khalifah Umar walau tertikam dan terduduk dilantai tetap menyempurnakan dan menunaikan solat subuhnya dalam keadaan sakit menahan akan perihnya luka tikaman, darah mengalir deras dari luka tikaman tersebut. Solat ketika itu menjadi lebih syahdu walau singkat.

Semua sahabat di masjid tersebut diposisi hadapan tetap menyempurnakan solat mereka walau mereka sungguh melihat peristiwa yang terjadi penuh dengan kebimbangan dan keharuan.

Jemaah yang berada di barisan belakang yang tidak melihat apa yang terjadi menjadi risau kerana tidak mendengar suara Khalifah Umar sebagai imam solat, lalu mereka gemuruh mengucapkan tasbih, "Subhanallah, subhanallah!"

Sesudah solat subuh, khalifah Umar berkata kepada Abdullah bin Abbas dalam keadaan kesakitan, "Wahai Abdullah, carilah tahu siapa orang yang menyerang saya"

Abdullah bin abbas pergi menuju jenazah Abu Lu'luah yang bergelimpang berlumur darah, seorang daripada kaum muslimin berkata, dia membunuh diriya sendiri.

Tanya Abdullah bin Abbas, "siapakah nama lelaki yang menikam Amirul Mukminin ini?

Lelaki disekelilingnya menjawab, "lelaki ini adalah budaknya Al mughirah yang bernama Abu Lu'luah, dia adalah penganut majusi Persia.

Lalu Abdullah bin Abbas kembali kepada Khalifah yang dipangku dan diusahakan perubatan oleh beberapa sahabat, kelihatan sangat lemah kerana banyak kehilangan darah.

Lelaki yang menikam tuan itu namanya Abu lu'luah, Dia budaknya al-Mughirah, "kata Abdullah bin Abbas.

Mendengar kata-kata Abdullah bin Abbas, khalifah Umar berkata, "budak yang bekerja sebagai tukang bangunan itu?"

"Ya" ujar Abdullah bin Abbas.

Khalifah Umar Al Khattab berkata, semoga Allah melaknatnya kerana menyakiti saya, sedangkan saya tidak pernah menzaliminya. Segala puji bagi Allah yang tidak mewafatkan nyawaku ditangan orang muslim ".

Terbitlah senyum bahagia di raut muka seorang pejuang, syuhada, pemimpin umat yang kuat dan kukuh. Dia bahagia kerana dicintai rakyatnya, dia gembira bahawa yang menikamnya adalah musuh Islam, dia gembira kerana dia berjaya menyatukan dan meneruskan keutuhan Islam semenjak ditinggalkan oleh Rasullullah SAW dan sahabatnya Abu Bakar ...

Senyum yang membawanya ke syurga kelak ... senyum yang membuktikan khabar dari Rasulullah SAW bahawa dirinya memang ditakdirkan sebagai syuhada.Saturday, April 21, 2012

Senyum Rasulullah


Rasulullah adalah orang yang paling fasih berbicara dan yang paling indah perkataannya. Beliau berkata, "Aku adalah orang arab yang paling fasih". Para penghuni syurga berbicara dengan bahasa yang digunakan nabi, iaitu bahasa Arab. Perkataanya mengandung makna luas namun penggalan katanya tidak berlebihan dan tidak pula kekurangan. Yang mendengarkannya dapat memahami dan menghafal dengan mudah kerana antara kata yang satu dengan yang lain berkaitan.

Rasulullah tidak bercakap, baik saat senang maupun marah, kecuali yang dibicarakannya itu benar. Rasulullah adalah orang yang paling banyak tersenyum dan yang paling gembira hatinya, selama bukan pada waktu turunnya wahyu, saat menyebut hari kiamat atau saat berkhutbah memberikan nasihat.

Suatu hari seorang lelaki kampung telah datang dengan maksud bertanya kepada  Rasulullah  pada saat beliau sedang memikirkan sesuatu. Namun para sahabat mencegahnya seraya berkata, "Wahai orang badui, jangan engkau lakukan, kami melihat Nabi sedang memikirkan sesuatu."

Tapi orang badui itu berkata, "Biarkan saya, demi Zat yang telah mengutusnya dengan membawa kebenaran sebagai Nabi, saya tidak akan membiarkannya dalam keadaan seperti itu, saya akan membuatnya tersenyum."

Lalu orang badui itu bertanya, "Wahai Rasulullah maklumat yang sampai kepada kami bahawa al-masih (Dajjal) akan datang kepada manusia dengan membawa tsarid (bubur), tapi mereka semua binasa kerana kelaparan. Demi ayah dan ibuku yang menjadi tebusanmu, menurutmu apakah aku harus menolak buburnya demi memelihara diri dari yang tidak halal hingga aku mati kurus? Ataukah aku makan buburnya hingga kenyang namun tetap beriman kepada Allah dan mengingkari Dajjal "

Mendengar soalan itu, Nabi tertawa hingga nampak gigi gerahamnya. Lalu beliau berkata, "Jangan kau makan, Allah akan mencukupi keperluanmu sebagaimana ia mencukupi keperluan kaum mukmin."Nasib Penghina Nabi Muhammad

Seorang warga Kuwait yang dituduh menghina Nabi Muhammad di Twitter, diserang oleh sesama banduan di penjara dan menderita kecerderaan, Kementerian Dalam Negeri Kuwait menyatakan Khamis (19/4).

Sebelumnya pemerintah Kuwait menangkap seorang lelaki bulan lalu, dengan tuduhan menghina Islam, Nabi Muhammad, para sahabat dan isterinya di laman Twitter dalam sebuah kes yang telah menyebabkan kegemparan di negara Teluk kecil Arab tersebut.

Lelaki penghina Nabi tersebut mengalami "luka ringan" dalam pertengkaran di penjara, Kementerian Dalam Negeri mengatakan dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh agensi berita KUNA. Laporan dari agensi berita KUNA tidak memberikan butiran lebih lanjut.

Surat kabar Al-Rai mengatakan dalam mesej SMS bahawa lelaki penghina Nabi tersebut dibawa ke rumah sakit penjara segera setelah digebukin oleh sesama tahanan.

Pihak berkuasa belum memberikan nama lelaki itu, tetapi peguamnya telah mengenalpasti dia sebagai Hamad al-Naqi dari minoriti Syiah Kuwait, dan membenarkan laporan media tempatan.

Menghina Nabi dan Islam adalah tindakan haram di Kuwait dan boleh dihukum penjara. Namun anggota parlimen Kuwait baru-baru ini memberikan suara menyokong pindaan undang-undang yang boleh menghukum mati orang yang menghina Islam, Nabi Muhammad, sahabat dan isterinya

sumber dari eramuslim.com


Friday, April 20, 2012

Subhanallah, Inilah Mukjizat Alquran tentang Angin yang Mengawinkan

Pernahkah anda memperhatikan bagaimana proses pembentukan hujan? Jauh sebelum ada ilmu meteorologi modern, pada abad ke-7 M, Al-Quran telah menjelaskan tentang fungsi angin dalam proses pembentukan hujan.

Dalam surah Al-Hijr [15] ayat 22, dijelaskan tentang sifat angin yang mengawinkan hingga terbentuknya hujan. "Dan Kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan dan Kami turunkan hujan dari langit, lalu Kami beri minum kamu dengan air itu dan sekali kali bukanlah kamu yang menyimpannya." (QS [15]: 22)

Menurut Harun Yahya, ayat ini menekankan bahawa fasa pertama dalam pembentukan hujan adalah angin. '' Hingga awal abad ke 20, satu-satunya hubungan antara angin dan hujan yang diketahui hanyalah bahwa angin yang menggerakkan awan,'' ujar pemilik nama asli Adnan Oktar.

Namun, lanjut dia, penemuan ilmu meteorologi moden telah menunjukkan peranan "mengahwinkan" dari angin dalam pembentukan hujan. Fungsi mengahwinkan dari angin ini terjadi sebagaimana berikut:

"Di atas permukaan laut dan samudera, gelembung udara yang tak terhitung jumlahnya terbentuk akibat pembentukan buih. Pada saat gelembung-gelembung ini pecah, beribu-ribu zarah kecil dengan dia seperseratus milimeter, terlempar ke udara. Zarah-zarah ini, yang dikenali sebagai aerosol, bercampur dengan debu daratan yang terbawa-bawa oleh angin dan selanjutnya dibawa ke lapisan atas atmosfera. "

"Zarah-zarah ini dibawa naik lebih tinggi ke atas oleh angin dan bertemu dengan wap air di sana. Wap air memeluwap di sekitar zarah-zarah ini dan bertukar menjadi butiran-butiran air. Butiran-butiran air ini mula-mula berkumpul dan membentuk awan dan kemudian jatuh ke Bumi dalam bentuk hujan. "

Menurut Harun Yahya, angin "mengahwinkan" wap air yang melayang di udara dengan zarah-zarah yang di bawanya dari laut dan akhirnya membantu pembentukan awan hujan.

'' Apabila angin tidak memiliki sifat ini, butiran-butiran air di atmosfera bahagian atas tidak akan pernah terbentuk dan hujanpun tidak akan pernah terjadi,'' papar dia.

Maha Benar Allah dengan segala Firman-Nya.

Sumber: harun yahya / keajaiban alquran
20 Empayar Terbesar Yang Pernah Wujud di Muka Bumi - BHG 2

9.        Amerika Syarikat(1776-sekarang)
Pernah menjadi jajahan takluk British satu ketika dahulu sebelum mendapat kemerdekaan pada 14 Julai 1776 hasil pejuangan pejuang-pejuang kemerdekaan mereka seperti George Washington, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin dan beberapa lagi tokoh mereka. Sejak kemerdekaannya, Amerika Syarikat mengorak langkah tanpa berpaling ke belakang untuk muncul kuasa besar dunia menjelang abad ke-20. Terlibat dalam kedua-dua Perang Dunia bersama-sama Pakatan Bersekutu dan berjaya dalam kedua-dua perang tersebut telah menyebabkan Amerika Syarikat berjaya menambah pengaruhnya di seluruh dunia. Pada masa sekarang, Amerika Syarikat telah muncul sebagai satu-satunya kuasa besar tanpa dicabar mana-mana negara lain kecuali Iran, Cuba dan Korea Utara selepas runtuhnya Soviet Union pada 1991. Menurut ramai penganalisis politik antarabangsa, amat mustahil untuk melihat pengaruh Amerika Syarikat musnah dalam masa 10 tahun daripada sekarang.
Pemimpin yang dikenali: G. W. Bush, Abraham Lincoln, Theodore Rossevelt, Barack Obama
8.        Empayar Dinasti Qing(1644-1912)
Dinasti ini turut dikenali sebagai Dinasti Manchu kerana dinasti ini diterajui oleh bangsa Manchu. Dinasti ini merupakan dinasti beraja yang terakhir sebelum jatuh ke tangan rakyatnya dalam beberapa revolusi.
Runtuhnya Empayar: Dinasti ini menunjukkan kadar kemerosotan menjelang abad ke-18 selepas berdepan dengan tekanan antarabangsa terutama daripada kuasa-kuasa besar Eropah. Tambahan pula, pemberontakan dalam negeri mula tercetus menyebabkan sistem pentadbiran menjadi kurang teratur. China yang terkenal sebagai sebuah negara ketenteraan yang kuat satu ketika dahulu mula merosot kekuatannya apabila mula tunduk kepada British dalam siri peperangan Candu. Empayar ini terus merosot menjelang tahun 1900 dan seterusnya runtuh pada 1912.
7.         Empayar Kolonial Perancis(1605-1960)
Empayar Kolonial Perancis mula ditubuhkan selepas era pemerintahan Napoleon Bonaparte. Empayar ini mula menunjukkan belang apabila mula bertapak di Dunia Baru iaitu Amerika Syarikat di sebelah Utara. Empayar ini juga mula menjajah wilayah-wilayah di sekitar Carribean dan India. Tempoh di mana Perancis dan beberapa negara colonial mencari tanah jajahan untuk membentuk empayar mereka sendiri dikenali sebagai Tahun Pencarian(Age of Discovery). Miskipun demikian, Perancis agak terlewat sedikit berbanding Portugis, Sepanyol, British dan Belanda. Semasa abad ke-16 dan ke-17, Perancis mula mencabar kekuatan Sepanyol dan British untuk menjadi negara yang mempunyai empayar terbesar di dunia. Menjelang abad ke-19 dan 20, Perancis telah menjadi negara yang mempunyai empayar kedua terbesar di dunia.
Runtuhnya Empayar: Empayar Kolonial Perancis mula runtuh akibat kesilapan mereka menumpu perhatian kepada penjajahan di bumi asing. Perancis mula mengalami kemerosotan ketenteraannya akibat serangan dan penguasaan Jerman ke atas wilayahnya semasa Perang Dunia Ke-2. Tentera Legionaire Perancis gagal menahan asakan tentera Nazi yang jauh lebih sistematik dan berteknologi tinggi berbanding mereka.

6.          Empayar Rusia(1721-1917)
Secara rasminya, Empayar ini ditubuhkan oleh Tsar Peter 1 pada 1721 selepas Treaty of Nystad yang mana telah mengakhiri Great Nortern Wardengan Sweden. Empayar ini pernah muncul sebagai empayar kedua terbesar pada zamannya dan ketiga terbesar dalam sejarah manusia. Empayar Rusia ini terkenal sebagai negara yang mempunyai tentera yang kuat dalam dua elemen iaitu darat dan lautan. Pernah terlibat dalam banyak konflik terbesar di Eropah sebelum runtuh empayarnya pada 1917.
Pemimpin yang paling dikenali: Peter the Great, Tsar Nicolas
Runtuhnya Empayar: Empayar ini mulai runtuh akibat revolusi yang dicetuskan oleh Parti Bolsvik pada 1917 dan kemudian secara rasminya menjadikan Rusia sebagai negara Komunis pertama di dunia.
5.        Empayar Kristian Sepanyol(1402-1899)
Ditubuhkan selepas kemenangan mereka ke atas Empayar Ummayyah Andalusia pada 1400-an. Empayar ini pernah memiliki tanah jajahan yang cukup besar yang terdiri daripada negara-negara Afrika, Amerika, Asia dan Oceania. Kekayaan daripada hasil tanah jajahan adalah tidak terkira bahkan raja mereka pernah muncul sebagai raja terkaya di dunia satu ketika dahulu. Empayar ini mencapai zaman keemasan menjelang abad ke-16 hingga abad ke-17.
Runtuhnya Empayar: Selepas beberapa siri peperangan yang menelan wang yang besar, peningkatan kadar inflasi, pemberontakan dalam negeri serta rasuah dalam kerajaan menyebabkan Empayar Kristian Sepanyol runtuh sama sekali menjelang akhir abad ke-18.
4.        Empayar Macedonia(336BC-323BC)
Empayar yang sangat ditakuti pada abad ke-3 sebelum masihi. Dengan terajunya iaitu Alexander the Great selepas menggantikan ayahnya, Philip yang meninggal dunia akibat dibunuh, empayar ini telah mengorak langkah dengan agresif menjangkaui imaginasi para pengkritik Alexander. Alexander yang masih muda belia telah memainkan peranan penting untuk menyakinkan rakyatnya untuk melaksanakan kempen peluasan kuasa bagi menyebarkan pengaruh Helinistik Macedonia. Pada satu ketika, empayar Alexander telah terbentang luas sehingga ke India.
Runtuhnya empayar: Empayar Macedonia mengalami kemerosotan selepas terbunuhnya Alexander semasa peperangan di India. Alexander meninggal dunia di saat umurnya masih muda iaitu 33 tahun. Satu persatu negara di bawah jajahannya mencapai kemerdekaan selepas pemberontakan demi pemberontakan. Sekiranya Alexander memiliki umur yang cukup panjang, kemungkinan empayarnya menjangkaui satu dunia.
3.        Empayar Mongol(1206-1368)
Diasaskan oleh Temujin atau lebih dikenali dengan Genghiz Khan. Empayar ini mencapai keluasan yang cukup mengujakan. Hampir setiap peperangan mereka sertai akan memperolehi kemenangan. Empayar Mongol dikaitkan dengan beberapa keruntuhan tamadun dunia seperti Tamadun Islam di Baghdad. Empayar Mongol ditakuti oleh setiap tamadun kerana sikap agresif mereka ketika peperangan. Pada satu ketika, empayar mereka menjangkaui daripada Asia Timur hinggalah ke Eropah Timur. Disebabkan itu, Empayar Mongol muncul sebagai empayar paling besar dan kuat dalam sejarah tamadun manusia.
Runtuhnya Empayar: Empayar Mongol mula mengalami kejatuhan selepas kematian Genghiz Khan. Selepas kematian tokoh golongan gasar tersebut, telah berlaku beberapa siri peperangan saudara di kalangan waris dan anak-anak Genghiz Khan. Akibatnya, Empayar Mongol mula berada dalam keadaan goyah. Menjelang 1368, Dinasti Yuan mengambil kesempatan ke atas kelemahan empayar Mongol dengan memusnahkan sama sekali empayar mereka.
 2.        Empayar Rom(27BC-476AD/1453)
Empayar Klasik Rom ini muncul di akhir tamadun purba manusia. Memiliki tentera yang hebat dan sistematik menyebabkan empayar ini mampu menakluk kira-kira 6.5 juta km persegi permukaan bumi. Empayar ini terbahagi kepada dua iaitu Empayar Rom Barat dan Empayar Rom Timur(Byzantine). Kedua-dua empayar ini memiliki kekuatan yang luar biasa dan sering berperang dengan sebuah lagi empayar yang kuat ketika itu iaitu Empayar Parsi Sasanid.
Pemimpin yang dikenali: Julius Ceasar, Augustus, Brutus, dan Constantine.
Runtuh Empayar: Empayar Rom mula runtuh selepas beberapa siri perang saudara, dan pencerobohan kaum Gasar seperti Atilla the Hun, Vasigoth dan Ostrogoth. Kemuncuk kemorosatan Empayar ini adalah pada tahun 1453 di mana Empayar Byzantine mula runtuh selepas diserang bertali arus oleh Sultan Muhammad al-Fatih ke atas kubu Constantinople. Empayar Byzantine mula runtuh dan bermula era baru bagi Constantinople dengan pemerintah Islam Uthmaniyyah.
Dan berada di tempat pertama adalah:
1. Empayar British(1583-1997)
Ketika zaman kemuncaknya, Empayar British muncul sebagai empayar paling besar di dunia merangkumi tanah jajahan daripada Eropah, Afrika, Asia, Oceania,Australia dan Amerika. Boleh dikatakan seluruh tanah di dunia ini pernah mereka jelajahi. Seorang sejarahwan pernah berkata;

‘ The Sun never sets on British Empire’
Ia merujuk kepada luasnya empayar British. Boleh dikatakan Empayar British langsung tidak mengalami kejatuhan dan tetap kekal sebagai empayar nombor 1 dunia miskipun ketika itu berperang dengan Nazi Jerman.
Sehingga kini, jajahan British tetap kekal sebagai ‘jajahan-jajahannya’ dengan penggunaan pelbagai elemen British seperti bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar(India,Australia,New Zealand dan beberapa buah negara Afrika), wujudnya sukan negara jajahan iaitu sukan Commonwealth, undang-undang British yang digunakan cukup meluas di negera bekas tanah jajahannya termasuklah Malaysia serta beberapa elemen lain yang tidak boleh diperkatakan kerana bimbang mengundang sensitiviti sesetengah pihak. Bergitulah bijaknya British memainkan peranan mereka. Dan ia wajar untuk dinobat sebagai negara penjajah nombor 1 di dunia.!

Sumber dari takusahrisau.wordpress.com


Blog's stats Jumaat 30.12.2011 bersamaan 4 Safar 1433

Back To Top
Profile Picture
©1433 Hakcipta Tak Terpelihara 2010
Anda digalakkan untuk mengambil apa-apa bahan di dalam laman ini untuk tujuan penyebaran, tanpa perlu memberitahu kepada pihak kami. Anda digalakkan untuk memaparkan sumber asal bahan tersebut.
E-mel :@gmail.comatau Facebook :www.facebook.com/blogdetikislam