Sejarah Pembukuan Hadis

Memasuki abad ke-3 H, para ulama mulai memilah hadis-hadis sahih dan menyusunnya ke dalam pelbagai topik.

Memasuki abad ke-8 M, satu per satu penghafal hadis meninggal dunia. Meluasnya daerah kekuasaan Islam juga para penghafal hadis terpencar-pencar ke berbagai wilayah. Di tengah keadaan itu, usaha pemalsuan hadis demi memuluskan pelbagai kepentingan bermaharajalela.

Keadaan itu mengundang keprihatinan Umar bin Abdul Aziz (628-720 M), Khalifah Dinasti Umayyah kelapan yang berkuasa pada 717-720 M. Guna mencegah punahnya hadis, Umar bin Abdul Aziz memerintahkan pembukuan hadis-hadis yang dikuasai para penghafal. Gagasan pembukuan hadis itu pun mendapat sokongan dari para ulama di zaman itu.

Sang Khalifah yang dikenali jujur ​​dan adil itu akan memerintahkan Gabenor Madinah, Abu Bakar bin Muhammad bin Amru bin Hazm (wafat 117 H) untuk mengumpulkan hadis dari para penghafal yang ada di tanah suci kedua bagi umat Islam itu. Saat itu, di Madinah terdapat dua ulama besar penghafal hadis, yakni Amrah binti Abdurrahman dan Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar as-Siddiq.

'' Kedua-dua ulama besar itu yang paling banyak menerima hadis dan paling dipercayai dalam meriwayatkan hadis dari Aisyah binti Abu Bakar,'' tulis Ensiklopedi Islam. Selain itu, Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga memerintahkan Muhammad bin Syihab Az-Zuhri (wafat 124 H) untuk menghimpun hadis yang dikuasai oleh para ulama di Hijaz dan Syria.

Sejarah peradaban Islam mencatatkan Az-Zuhri sebagai ulama agung dari kelompong tabiin pertama yang membukukan hadis. Memasuki abad ke-2 H atau abad ke-8 M, usaha pengumpulan, penulisan, serta pembukuan hadis dilakukan secara besar-besaran.

Para ulama penghafal hadis mencurahkan perhatian mereka untuk menyelamatkan'' sabda Rasulullah SAW'' yang menjadi pedoman kedua bagi umat Islam, setelah Al-Quran. Ulama diberbagai kota peradaban Islam telah memberi sumbangan yang besar bagi pengumpulan, penulisan, dan kewangan buku di abad ke-2 H.

Di kota Makkah, ulama yang getol dan tumpuan menyelamatkan hadis adalah Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Juraij. Pembukuan hadis di kota Madinah dilakukan oleh Malik bin Anas atau Imam malik dan Muhammad bin Ishak. Aktiviti sama juga dilakukan ulama di bandar-bandar peradaban Islam seperti; Basrah, Yaman, Kufah, Syria, Khurasan dan Rayy (Iran), serta Mesir.

Upaya pengumpulan, penulisan, dan kewangan hadis pada masa itu belum sesuai harapan. Pada masa itu, masih terjadi percampuran antara sabda Rasulullah SAW dengan fatwa sahabat dan tabiin. Hal itu tampak pada kitab Al-Muwatta yang disusun oleh Imam Malik.

Pada zaman itu, isi kitab hadis terbilang amat pelbagai. Sehingga, ada ulama yang menggolongkannya sebagai al-musnad, yakni kitab hadis yang disusun mengikut urutan nama sahabat yang menerima hadis dari Rasulullah SAW.

Selain itu, ada pula yang memasukkan dalam kategori al-jami, yakni kitab hadis yang memuatkan lapan pokok masalah, yakitu akidah, undang-undang, tafsir, etika makan-minum, tarikh, sejarah kehidupan Nabi SAW, akhlak, serta perbuatan baik dan tercela.

Ada pula yang menggolongkan kitab hadisnya sebagai al-mu'jam, yakni kitab yang mengandungi hadis mengikut nama sahabat, guru, kabilah, atau tempat hadis itu didapati; yang disusun secara abjad.

Pelbagai usaha dilakukan oleh para ulama tempoh berikutnya. Para tabiin dan generasi sesudah tabiin cuba memisahkan antara sabda Rasulullah SAW dengan fatwa para sahabat dan tabiin. Para ulama pun menuliskan hadis yang termasuk sabda Rasulullah lengkap dengan sanadnya atau dikenali sebagai al-musnad.

Ulama yang generasi pertama yang menulis al-musnad adalah Abu Daud Sulaiman Al-Tayasili (133-203 H). Setelah itu, ulama generasi berikutnya juga menulis al-musnad. Salah seorang ulama terkemuka yang menulis kitab hadis itu adalah Ahmad bin Hanbal atau Imam Hanbali. Kitab hadisnya dikenali sebagai Musnad al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal.

Meski telah memisahkan antara hadis sabda Rasulullah SAW dengan fatwa sahabat dan tabiin, al-musnad dianggap masih mempunyai kekurangan, kerana masih mencampurkan hadis sahih, hasan, daif, bahkan hadis palsu alias maudhu.

Memasuki abad ke-3 H, para ulama mulai memilah hadis-hadis sahih dan menyusunnya ke dalam pelbagai topik. Abad ini disebut sejarah islam sebagai era Tadwin atau pembukuan Al-Quran. Pada masa ini, muncul ulama-ulama ahli hadis yang membukukan sabda Rasulullah SAW secara sistematik.

Para ulama hadis yang muncul di abad pembukuan hadis itu antara lain; Imam Bukhari menyusun Sahih al-Bukhari; Imam Muslim menyusun Sahih Muslim, Abu Dawud menyusun kitab Sunan Abi Dawud; Imam Abu Isa Muhammad At-Tirmizi menyusun kitab Sunan at-Tirmizi; Imam an-Nasai menyusun kitab Sunan An-Nasai dan Ibnu Majah atau Muhammad bin Yazid ar-Rabai al-Qazwini. Keenam kitab hadis ini kemudian dikenal dengan sebutan al-Kutub as-Sittah atau kitab hadis yang enam.

Terdapat perbezaan pendapat di kalangan ulama dalam menetapkan hadis keenam pada jajaran al-Kutub as-Sittah. Sebahagian ulama berpendapat, kitab yang keenam itu adalah Sunan Ibnu Hibban karya Ibnu Hibban al-Busti (270-354 H). Ulama lain menempatkan al-Muwatta karya Imam Malik sebagai kitab hadis keenam.
sumber dari republika.co.id


Comments