Psikologi, Jenis-Jenis Terapi Dalam Islam


Dalam dunia psikologi, ada dua kutub pembahasan mengenai manusia. Kutub pertama memandang manusia yang sakit (psikoanalisa dan turunannya) dan manusia yang sihat (humanistic dan turunannaya). Salah satu kepentingan yang perlu dibahas seiiring dengan perkembangan teori ini adalah perkembangan terapi-terapi yang menyertai suatu teori yang muncul.

Terapi yang dimaksudkan ialah pemberian terapi-terapi kepada pesakit dari beberapa jenis ganguan jiwa (sakit) atau pengoptimuman fungsi-fungsi jiwa individu (sihat). Terapi-terapi dalam dunia psikologi sangat banyak dan pelbagai, namun boleh dikumpulkan sesuai dengan dasar teori yang menyusun teori yang berkenaan.

Setiap sistem dan kaedah psikoterapi pasa dasarnya berlandaskan pada falsafah manusia yang khas. Contohnya psikoanalisa dan behaviorisme, mazhab psikologi yang sangat berpengaruh di Amerika sampai sangat kental dipengaruhi oleh falsafah yang positivistik tentang manusia.

Psikoanalisa dan behaviorisme melihat perilaku manusia digerakkan oleh situasi yang deterministik. Setiap model psikoterapi yang berusaha mengembalikan kebebasan manusia sebagai suatu yang takdir, pastilah akan bersinggungan dengan kedua-dua mahzab diatas.

Selain itu, terapi boleh dibuat disesuaikan dengan keperluan, dengan mengambil kira aspek-aspek psikologi user (pengguna / pesakit). misalnya latar belakang, agama dan kepercayaan, pandangan hidup, budaya, dan lain-lain. Aspek psikologi ini banyak yang bersimbiosis dengan teori-teori dasar psikologi yang menghasilkan terapi-terapi yang sangat pelbagai. Pada kesempatan kali ini akan dibahas beberapa macam metode terapi:

1. Makna hidup

2. Terapi iman, islam, dan ihsan

3. Terapi solat malam

4. Terapi puasa

5. Terapi dzikir

6. Terapi dengan membaca al Quran

Jika dilihat selintas terapi yang akan dibahas ini, berorientasikan pada agama dan kepercayaan (islam) kecuali pada terapi makna hidup yang banyak bergabung dengan teori fenomenologis eksistensialis.

A. Makna hidup

Kajian psikologi akhir-akhir ini menujukkan suatu perkembangan yang kondusif berkenaan dengan dialog spiritual. Kaedah ini bermula dari Victor E. Frankl. Beliau merupakan seorang neuro-psikiater kelahiran Vienna, Austria yang berjaya selamat keluar dari camp konsentrasi maut Nazi pada perang Dunia II, melalui usahanya untuk tetap mempertahankan dan mengembangkan hidup bemakna (the will to meaning).

Ternyata harapan untuk hidup bermakna dapat dikembangkan dalam pelbagai keadaan, baik dalam keadaan normal, mahupun dalam penderitaan (suffering), misalnya dalam keadaan sakit (pain), salah (guit), dan bahkan menjelang kematian sekalipun. Frankl mempelopori suatu model psikoterapi yang disebut "Logoterapi". Logoterapi sering dimasukkan ke dalam Existential Psychiatri dan Humanistic Psychology, kerana dianggap sebagai aliran psikologi yang telah mapan.

Logoterapi berasal dari kata logos yang telah didopsi dari bahasa Yunani yang bererti "makna" (meaning) dan kata "rohani" (spirituality). Logoterapi ditopang oleh falsafah hidup dan insight mengenai manusia yan mengaku adanya dimensi spiritual, selain dimensi somatic, dimensi psikologi, dan dimensi social pada eksitensi manusia, serta menekankan pada makna hidup dan kehendak untuk hidup bermakna sebagai potensi manusia. Dalam logoterapi ada pula kemampuan khas manusia, iaitu self-detachment dan self-trancendence yang menggambarkan mengenai adanya kebebasan dan rasa tanggung jawab.

Frankl berusaha mengembalikan kebebasan sebagai sesuatu yang berharga bagi manusia. Falsafah manusia yang mendasari logoterapi adalah semangat untuk hidup autentik untuk mencapai kebebasan lewat usaha untuk hidup bermakna. Fisafat logoterapi mengisyaratkan tentang harapan besar mengenai masa depan kehidupan manusia yang lebih berharga dan bermakna. Teori tentang kudrat manusia dalam logoterapi dibina atas tiga andaian asas, yang saling menopang antara satu dan yang lain:

· Kebebasan bersikap dan berkehendak (the freedom to will)

· Kehendak untuk hidup bermakna (the will to meaning)

· Makna hidup (the meaning of life)

Mengenai the will to meaning, menurut Frankl merupakan motivasi utama yang terdapat pada manusia untuk mencari, mencari, memenuhi tujuan dan erti hidup. Dalam hal ini Frankl mengkritik Sigmund Freud (the will to pleasure) dan Alfred Adler (will to power) yang masing-masing menganggap tujuan utama dari motivasi manusia adalah untuk mendapatkan kesenangan / kenikmatan (pleasure) dan kuasa (power).

Yang mana Franlk memberi nota bahawa kesenangan bukanlah semata-mata tujuan hidup manusia, melainkan "kesan sampingan" (by product) dari sebuah tujuan itu sendiri. Begitu juga dengan cara untuk mencapai matlamat, bekan mencapai tujuan itu sendiri. Kerana pada dasarnya pleasure dan power sebenarnya sudah termasuk dalam the will to meaning (kekuasaan merupakan sarana untuk mencapai makna hidup dan kesenagan merupakan kesan sampingan yang dihasilkan dari terpenuhinya makna hidup tersebut).

Frankl mengangagap bahawa makna hidup itu bersifat unik, spesifik, personal, sehingga masing-masing orang mempunyai makna hidup yang khas dan cara penghayatan yang berbeza antara peribadi yang satu dengan yang lainnya.seorang logoterapis sama skali tidak memberikan makna hidup tertentu pada pelanggannya, ia hanya membantu memperluaskan cakrawala pandangan pelanggan mengenai kemungkianan-kemungkinan mencari makna hidup, serta membantu mereka untuk menyedari tanggung jawab dari setiap destinasi hidup mereka.

Memilih, menentukan makna hidup sepenuhnya menjadi tanggung jawab pelanggan, bukan tanggung jawab terapis. Logoterapi dapat membimbing manusia dalam melakukan kegiatan yang secara potensial mengandung nilai-nilai yang membolehkan seseorang untuk mencari makna hidup, iaitu:

· Berkarya serta melakukan tugas hidup sebaik-baiknya, disebut creative values ​​(nilai-nalai kreatif)

· Berusaha mengalami dan menghayati setiap nilai yang ada dalam kehidupan itu sendiri, experiental values ​​(nilai-nilai penghayatan)

· Menerima berbagai bentuk penderitaan yang tidak mungkin dielakkan lagi, seperti kedukaan, sakit yang tak boleh sembuh, kematian, setelah segala usaha telah dilakukan secara maksimum, yang disebut sebagai attitude vaues (nilai-nilai bersikap)

Ada beberapa problem eksistensial yang galibnya berusaha diatasi oleh falsafah logoterapi, iaitu Eksitential Frustration (frustasi Ekstensial), Eksitetial Vacuum (kehampaan eksistensial), Noogenic Neurosis. Ketiga-tiganya merupakan istilah-istilah kunci dalam Logoterapi, satu sama lain saling berkaitan, dan merupakan konsep-konsep asas dalam menghadapi gangguan kejiwaan dalam kehidupan manusia kontemporari.

Kecewa eksistensial muncul ketika dorongan untuk hidup bermakna menghadapi halangan. Gejala-gejala dalam kecewa Ekstensial tidak wujud secara nyata, kerana pada umumnya bersifat laten dan terslubung (masked). Perilaku yang manandai kecewa eksistensial biasanya dapat dilihat di dalam pelbagai usaha untuk mendapatkan pampasan besar melalui penyaluran hasrat untuk berkuasa (the will to power) atau bersenang-senang mencari kenikmatan (the will to pleasure).

Kecewa eksistensial sering ditemui dalam gejala neurosis yang mana pada gejala ini logoterapi menandakan dengan istilah "neurosis noogenik" yang berbeza dengan "neurosis psikogenik". Intilah ini merujuk kepada sesuatu yang berkaitan dengan sisi spiritual manusia, yang tidak mempunyai konotasi utama pada agama, namun kembali secara khusus pada kewujudan manusia.

Kahampaan eksistensial biasanya muncul dalam perilaku yang menunjukkan perasaan serba hampa, gersang, dan kebosanan yang berlebihan. Menurut Frankl, faktor yang menyebabkan meluasnya kehampaan eksistensial adalah dianutnya ideologi-ideologi tentang manusia bercorak reduksioistik, pandeterminisme, serta teori-teori homostatis.

Wawasan tersebut menganggap kewujudan manusia sebagai system yang tertutup atau memandang manusia dari sudut pandang kemanusiaan yang sub human, dan dengan demikian mengembangkan berbagai model manusia yang berpola rat model, machine model, computer model, dan sebagainya. Wawasan ini mengingkari ciri-ciri khas manusia, seperti: kemampuan mentransendensikan diri, kemampuan mengambil jarak dengan persekitaran dan diri sendiri, kebebasan berkehendak, rasa tanggung jawab, dan spiritual.

Neurosis noogenik tidak muncul dari arahan konflik antara id-ego-super ego, konflik instingtif, trauma psikologi, dan pelbagai kompleks psikologi lain, akan tetapi muncul dari permasalahan spiritual. Neorosis noogenik tidak mengakar pada dimensi psikologi manusia, melainkan bersumber pada dimensi spiritual, dengan demikian neorosis ini tidak bersifat psikogen, tetapi spiritual / noogenik.

Kecewa eksistensial dan kehampaan eksistensial yang menyebabkan terjadinya neurosis jenis ini. Menurut Frankl, dalam kes neurosis noogenik, terapi yang sesuai dan mencukupi bukanlah psikoterapi, melainkan logoterapi; sebuah terapi yang mengandungi memasuki dimensi spiritual dari kewujudan manusia.

Out-put dari logoterapi biasa terlihat pada keribadian yang sihat, atau dalam istilah Frankl "peribadi yang mengatasi diri". Inilah peribadi yang mampu melihat khidupan dunia tidak hanya dalam rangka pengejaran akan kekuasaan dan kenikmatan, tetapi lebih berhububungan dengan kemampuan untuk unyuk bermakna dalam semacam voltan yang produktif anrata apa yang kita hayati sekarang, dengan ramalan dan andaian tentang apa yang kita hayati pada masa datang.

Cara terapi untuk membantu pelanggan mencari makna hidupnya:

1. Menunjukkan segala sesuatu yang secara berpotensi bermakna, namun untuk menentukan apa yang dianggap bermakna, hal itu terpulang pada individu itu sendiri.

2. Menunjukkan sumber-sember makna hidup

3. Membantu agar individu lebih menyedari tanggungjawab peribadi dalam memenuhi matlamat yang harus dicapai dan kewajipan yang harus ditunaikan.

B. Terapi Iman, Islam, Ihsan

Istilah terapi atau rawatan dalam Islam disebut tahaibun. Istilah thaibun nabawi berasal dari bahasa Arab yang bererti rawatan dengan mengikuti kaedah Nabi Muhammad SAW. Kaedah ini sangat luar biasa dan canggih, lebih hebat dari kaedah rawatan saat sekarng ini yang bergantung akal semata-mata, iaitu:

Memahami hakikat kejadian manusia

Manusia diciptakan Allah SWT, ciptakan terdiri daripada empat unsur lahir (angin, air, api, dan tanah) serta empat unsur batin (ruh, akal, nafsu dan jasad). Keempat unsur itu wajib doberi makan agar kita tetap sehat wal afiat.

Iman adalah 'itiqat, aqidah yang mantap, keyakinan yang mutlak kepada keesaaan Tuhan, iman itu sering naik turun (yazid wa yanqus). Iman dapat menyihatkan mental kerana iman itu manjadi pengendali sikap, ucapan, tidakan, dan perbuatan. Yang mana jika tanpa adanya kawalan itu orang-orang akan mudah melakukan hal-hal yang merugikan dirinya atu orang lain dan boleh menyebabkan penyesalan dan kecemasan yang akan menyebabkan terganggunya kesihatan jiwa. Iman dapat menyihatkan kerana iman itu menjadi pengendali sikap, ucapan, tindakan, dan perbuatan. Tanpa kawalan tersebut maka orang akan mudah melakukan hal-hal yang merugikan dirinya atau orang lain dan boleh menyebabkan penyesalan dan kecemasan yang akan menyebabkan terganggunya kesihatan jiwa.

Islam adalah syariat lahir atau fiqh (faham) yang tertulis dalam Al-Quran dan Hadis, yang wajib diamalkan oleh umat islam sebagaimana yang diajarkan dan dicontohkan Rasulullah SAW kepada para sahabat lalu diturunkan kepada tabi'in lalu ditunkan kepada tabi'ut tabi'in hingga sampai kepada kita secara turun-temurun. Menurut Abdul Mujib, realisasi motode islam ini dapat membentuk keperibadian muslim yang mendorong seseorang untuk hidup bersih, suci dan dapat menyesuaikan dari dalam setiap keadaan, yang mana keadaan ini merupakan syarat mutlak bagi terciptanya kesihatan mental.

Kepribadian dalam Islam akan mencipta kesihatan mental kerana mencerminkan 5 watak Muslim:

1. Karakter syahadatain, iaitu aksara yang mampu menghilangkan dan membersihkan diri dari segala belenggu atau dominasi tuhan-tuhan temporal dan relatif seperti materi dan hawa nafsu (QS. Al-Furqan: 43). Selain itu watak syahadatain juga menghendaki individu untuk selalu cinta dan mematuhi perintah Allah dan Rasul-Nya serta menjauhi larangannya (Surah al-Hasyr: 7)

2. Karakter Mushalli, iaitu aksara yang mampu berkomunikasi dengan Allah (bertanda dengan takbir) dan dengan sesama manusia (bertanda dengan salam). Karakter mushalli menghendaki adanya kebersihan dan kesucian lahir yang diwujudkan dalam wudhu (QS. Al-Maidah: 1-2).

3. Karakter Muzakki, iaitu aksara yang berani mengorbankan hartanya untuk kebersihan dan kesucian jiwa (QS. At-Taubah 103), dan untuk pemerataan kesejahteraan umat pada umumnya. Karakter Muzakki menghendaki adanya pencarian harta secara halal dan mendsitribusikannya secara halal pula. Ia menuntut adanya produktiviti dan kreativiti.

4. Karakter Sho'im, iaitu aksara yang mampu mengawal dan menahan diri dari nafsu-nafsu rendah, seperti menahan diri dari makan, minum, hubungan seksual pada waktu, tempat yang dilarang.

5. Karakter Haji, iaitu aksara yang mahu mengorbankan harta, masa bahkan nyawa demi memenuhi panggilan Allah.

Ihsan adalah syariat atau perkara - perkara yang berkaitan dengan akhlak, perkara-perkara kerohanian. Imam Malik ra berkata "sesiapa befiqh (syariat lahir) tetapi tidak bertasawuf (syariat batin) maka fasiklah ia, dan barang siapa bertasawuf tetapi tidak berfiqh maka zindiklah ia (kafir tanpa sedar). Individu akan memperolehi kesihatan mental ketika dalam hidupnya selalu menempuh jalan yang baik serta berbuat baik. Orang yang berbuat baik bererti menempuh jalan yang baik, iaitu jalan yang tidak menanggung risiko, sehingga hidupnya terhindar dari permusuhan, pertikaian dan iri hati. Dalam keadaan seperti ini individu akan memperolehi kesihatan mental.

C. Terapi solat malam (Tahajjud)

Solat merupakan tiang agama, ini bererti solat menunjang keimanan, syariah, dan menyempurnakan akhlak manusia.adapun letak aqidah keimanan dalam solat terbahagi kepada 6 (Imam Ghazali), iaitu:

- Komitmen untuk membesarkan Allah SWT (isi solat)

- Komitmen untuk mengagungkan Allah SWT

- Komitmen untuk memuji Allah SWT

- Komitmen untuk mensucikan Allah SWT

- Komitmen untuk mengesahkan Allah SWT

- Doa

Pembentukan moral dan akhlak

Ihsan, akhlak, dan moral yang bererti ibadah solat itu akan membntuk akhlak dan moral. Beberapa makna dalam gerakan solat seperti, sujud yang mengajar manusia tawadhuk, rendah hati kerana adanya sifat sombong dan apa yang kita banggakan semuanya akan jatuh ke bawah. Harta jangan disombongkan kerana tidak akan dibawa mati, pangkat jangan disombongkan kerana ada masa bersara, ilmu jangan disombongkan kerana datangnya pun dari Allah. Yang mana semuanya itu dilatih dengan sering mungkin sujud kepada Allah dalam solat. Selanjutnya ruku yang mengagungkan Allah dan kesempurnaannya hanya milik Allah. Kesedaran pada waktu ruku kerana menusia tidak ada yang sempurna. I'tidal untuk memuji Allah agar kita mahu mensyukuri nikmat dan jangan menjadi orang yang serakah dan kufur nikmat. Salam merupakan penjabaran dari silahturahmi antara satu mukmin dengan mukmin yang lain.

Gerakan yang mengandungi tenaga

Dalam buku kuno China mendedahkan tempoh alam semesta dalam masa 24 jam berlaku dalam masa beberapa tempoh. Dalam buku itu menjawab ada hubungan antara manusia dengan alam semesta melalui masa solat. Terbukti bahawa tenaga alam dengan manusia terjadi sirkulasi yang amat seimbang, makanya Allah mentapkan waktu-waktu solat. Hal ini dikaji menurut saintis China, iaitu:

Ada tenaga api yang akan keluar jam 12.00 siang sampai petang, untuk mengubati jantung dan buah pinggang
Dalam gerakan solat Asar adalah kitaran dari panas ke sejuk, mereka menyebutnya terapi kandung kemih. Secara semulajadi gerakan solat Asar itu memisahkan zat-zat kimia dalam tubuh kita
Ada tenaga air yang kekur pada jam 6 petang setelah terbenamnya matahari, yang disebut mereka bahawa solat mgrib itu MENTERAPI buah pinggang
Gerakan solat isya, iaitu setelah mega merah menghilang, ini disebut sebagai terapi yang mengurangkan kelebihan tenaga. Ada energy kayu yang keluar pada jam 11 malam, dia yang menghancurkan racun-racun yang ada di dalam tubuh kita dan menurut ilmuan China racun itu membakar kayu untuk membuang racun di otak
Pada jam 2 pagi otak dibersihkan oleh energy kayu, dan selanjutnya Allah menyediakan dan mengisinya untuk solat tahajud pada sepertiga malam. Seorang saintis dari Jerman melakukan penelitian, Prof. Dr. Sholeh seorang guru besar Univesitas Airlangga, telah membuktikan bahawa tahajud yang teratur dan disiplin akan menghalang kanser, stres, dan jangkitan oleh sebab itu, jika orang melakukannya dengan teratur maka akan mempunyai emosi yang positif
Pada jam 3 pagi ada energy logam yang MENTERAPI kita dan jam 6 pagi malakukan solat dhuha untuk MENTERAPI pencernaan.
Dalam gerakan solat ini ilmuan China membaginya ke dalam l9 gerakan atau disebut juga gerakan superyoga, kerana tenaga itu akan masuk ke dalam saraf tangan dan cara yang paling tepat untuk menangkap itu ialah dengan takbir ketika akan memulakan solat dan takbir ketika bangun dari ruku. Ketika ruku itu akan melenturkan memori otak dan buah pinggang, sedangkan ketika sujud melancarkan korener dan oksigen. Duduk pada tahiyat awal dapat membakar mengefektifkan kelenjer peluh dan pencegahan pengapuran, sedangkan pada tahiyat akhir boleh MENTERAPI keseimbangan dan buasir. Duduk antara dua sujud mereka sebut dengan duduk keperkasaan kerana menarik saraf di bawah lutut dan pangkal paha.

D. Terapi puasa

Puasa sangat menyihatkan untuk tubuh dan boleh menjadi suatu kaedah detoksifikasi (pembersihan darah) yang sangat baik. Abdul Mujib, M. Ag dan Jusuf mudzakir, Msi, dalam buku berjudul Nuansa-Nuansa Psikologi Islam, menulis dengan puasa fizikal seperti menahan lapar, minum, dan hubungan seksual, mahupun puasa psikologi seperti manahan hawa nafsu dari mencuri, marah, dengki, iri hati, angkuh, perilaku agrsif dan sebagainya, maka akan mengubati rasa sakit seseorang yang bersemayam dihatinya.

Saat tubuh kita sedang bepuasa, semua organ bekerja ringan. Organ pencernaan boleh berisirahat dan sistem kekebalan boleh bekerja secara maksimum. Sehingga kerja tubuh menjadi ringan yang membuat terjadinya perbaikan pada kerosakan yang dialami oleh tubuh.

Gangguan jiwa yang parah teryata dapat direduksi dengan berpuasa. Gangguan mental yang lain seperti susah tidur, rendah diri, dan cemas berlebihan dapat dikurangkan dengan terapi puasa. Hal ini dibuktikan melalui sebuah penelitian di sebuah Rumah Sakit Grace Square, New York. Penelitian ini dilakukan oleh Dr. Nicolayey, guru besar di The Moscow Psychiatric Institute. Nicolayey membandingkan dua kumpulan pesakit gangguan kejiwaan dengan satu kumpulan yang mnedapat terapi perubatan, sedangkan yang lain mendapatkan terapi puasa yang dilakukan masing-masing selama 30 hari. Dari eksperimen itu disimpulakan bahawa pesakit yan gtidak dapat disembuhkan dengan terapi perubatan boleh disembuhkan dengan terapi puasa. Selain itu orang-orang tersebut juga tidak mengalami kekambuhan salama 6 tahun kemudian.

Sedangkan menurut beberapa kajian lain, puasa dapat memperbaiki kolesterol darah. Kadar kolesterol darah yang tinggi dalam jangka masa panjang akan menyebabkan saluran pembuluh darah dalam dentuk aterosklerosis (pengapuran atau pengerasan pembuluh darah). Yang mana dari hasil panelitian ini dapat miningkatkan kolesterol darah HDL, yang dikenali sebagai kolesterol darah baik kerana dapat menurangi risiko terkadinya aterosklerosis, sebanyak 25 mg peratus dan menurunkan lemak trgliserol sekitar 20 mg peratus. Lemak trigliserol merupakan bahan pembentuk kolesterol LDL yang dikenali sebagai kolesterol jahat, kerana memiliki sifat bertentangan dengan HDL. Dengan puasa dapat mengurangkan risiko terjadinya stoke.

Manfaat puasa yang lain juga boleh dibuktikan secara semulajadi adalah peremajaan kambali dan pembaharuan harapan hidup. Metabolism yang lebih rendah, pengeluaran protein yang lebih efsian, peningkatan sistem kekebalan, dan bertambahnya produsi hormon, menyumbang terhadap manfaat puasa. Agar memberi manfaat yang optimum, puasa yan gdilaksanakan mesti sesuai dengan kaedah agama dan kesihatan, berikut beberapa tips:

· Minum yang cukup, sekitar 8-10 gelas per hari. Untuk keperluan kalori dengan keperluan lelaki 2.100 kalori dan wanita 1.900 kalori, yang mana kalori sebanyal ini dapat dipenuhi dengan makan dan minum yang dimakan selama sahur dan berbuka yang memenuhi standard gizi, iaitu 50% karbohidrat, 25% lemek, 10-15% protein, vitamin dan mineral secukupnya.

· Walau kurang nafsu atau mengantuk, hendaklah tetap melakukan makan sahur. Dengan makan tidak terlalu kenyang, kira-kira satu pertiga daripada keperluan kalori sehari. Jika tidak boleh makan nasi dalam jumlah yang banyak sebaiknya makanla makanan ringan dahulu. Untuk mengelakkan sembelit sebaiknya sayur dan buah-buahan diambil satiap hari.

· Ketika berbuka tidak makan sekali gus banyak, tetapi secara berperingkat, dimilai dengan menikamti makanan ringan atau minum yang manis-manis.

· Beristirehat pada siang hari, guna menghindari keluarnya peluh yang banyak. Jika ingnberolahraga pada petang hari sekitar satu atau setengah jam saja sebelum berbuka.

E. Terapi zikir

Kunci kejayaan dari terapi zikir, iaitu:

ü Perasaan yang ikhlas kepada sang pencipta iaitu Allah

ü Memiliki keyakinan bahawa tidak ada satu pun ciptaan Allah di dunia ini yang boleh mengalahkan Allah yang menciptakannya

ü Memiliki keyakinan bahawa manusia cipataan Allah yang mulia

Proses tahap model terapi zikir, ialah:

Pilihlah kedudukan yang selesa, seperti duduk dikursi, besila, namun bila sedang sakit kedudukan tiduran atau seperti kedudukan saat solat
Tenangkan diri sampai benar-benar selesa
Lalu mulailah menyebutkan kata atau kalimat dalam hati dengan tenang secara perlahan, sesuiakan dengan kyakinan yang dimiliki, missal jika anda seorang muslim sila berzikir, jika beragama Buddha boleh menggunakan mantra Buddha, jika Katolik boleh menggunakan Doa Salam Maria, Doa Jesus atau yang lain. Pilih yang sesuai dengan kita.
Setelah beberapa waktu, sambil tetap Model Zikir mulailah melakukan teknik nafas ini:
a. Tarik nafas perlahan

b. Buang nafas melalui mulut sebanyak-banyaknya sampai kedudukan kita membongkok tentuk jika anda memilih posisi duduk atau posisi brsujud, jika anda memilih kedudukan solat usahakan dahinya menyentuh lantai. Terus buang nafas sampai perut dan paru-paru sangat kempis. Dalam kedudukan sijud dengan kepala tetap menyentuh lantai, boleh menahan nafas bebrap saat.

c. Terus lakukan a dan b sampai benar-benar merasa selesa dan lega

Manfaat dari terapi zikir sangat banyak, terutama untuk meneutralkan beban fikiran atau perasaan yang sering kali menghampiri setiap hari. Masalah utama pada manusia ialah bagaimana supaya timbul keikhlasan dan problem yan gberada di dalam fikiran dan hati boleh dikawal. Sering kali seseorang streaa / depresi dan pergi ke doktor selepas itu doktor akan member ubat penenang supaya dapat tidur dan merasa fresh. Tetapi ketika kita terjaga dari tidur reaksi ubat sudah habis maka apa yang kita rasakan sebelumnya akan timbul kembali. Dengan kata lain persoalan tidak akan hilang, namun kita akan menjadi ketergantungan dengan obat.melalui terapi zikir kita berupaya untuk mengatasi / mengawal bukan lari dari persoalan.

F. Terapi baca Al-Quran

Isalm adalah agama yang sangat memperhatikan kesihatan umatnya. Yang mana ibadah yang sehari-hari dilakukan tidak hanya berdimensi ritual yang berpahala., Tetapi mempunyai manfaat ari isi kesihatan. Bacaan Al-Quran dan bacaan solat misalnya, mengandungi hikmah dan mencegah penyakit. Dengan membaca ayat-ayat tertentu dan membacanya sebagus mungkin, lalu didengar dan dihayati ayat-ayat tersebut, insya Allah penyakit jantung bias sembuh, ungkap Owner Kalim Publishing, Bambang Suprianto.

Penelitaian yang berjaya membuktikan bahawa dengan mendengar bacaan Al-Quran, seorang muslim baik dengan bahasa Arab atau tidak, dapat merasakan perubahan fisiologi yang besar, seperti penurunan tekanan, kesedahan, bahkan boleh, memperoleh ktenangan dan menolak pelbagai penyakit. Penemuan ini menggunakan alat elektonik terkini untuk mengesan jantung, ketahanan otot, dan ketahanan kulit terhadap elektrik. Penemuan itu menunjukkan bahawa bacaan al-Quran mempunyai pengaruh yang besar, hingga 97% dalam memberikan ketegangan dan penyembuhan penyakit. Ini merupakan hasil kajian Al Qadidi Klims Besar, Florida, Amerika Syarikat.

Didalam masyarkat yang mengamalkan moral Al-Quran, orang-orangnya sangat menghargai satu sama lain. Setiap orang selalu berusaha agar orang lain merasa selesa dan selamat, kerana menurut ajaran islam solidaritas, persatuan, dan kerja sama merupaka hal yang penting. Setiap orang merasa bertanggungjawab untuk mendahulikan keselesaan dan kepentingan orang lain. Surat Al Hashr: 9, menyebutkan contoh moral dari orang-orang yang beriman:

Mereka yang lebih dulu tinggal di Madinah, dan telah beriman sebelum mereka dating, mencintai merekayang datang kepada mereka untuk berhijrah, dan tak terbetik keinginan dihati mereka barang-barang yang diberikan kepada mereka, melainkan mendahulukan mereka berbanding dirinya sendiri meskipun mereka sendiri sangat memerlukannya. Siapa yang terpelihara dari ketamakan, mereka itulah orang-orang yang berjaya.Comments