Sikap golongan Syiah terhadap Al-Quran

Banyak kekafiran kaum Syiah dalam kepercayaan mereka tentang Al-Qur an. Seorang muslim yang mengetahuinya pasti dadanya akan sesak dengan ucapan-ucapan mereka.

Di antara keyakinan mereka adalah bahawa Al-Quran, yang berada di tangan kaum muslimin telah berkurangan dan telah diubah atau diganti.

Dalam riwayat Al-Kulîny dengan sanadnya dari Abu Abdillah Ja'far Ash-Shadiq disebutkan, "Sesungguhnya Al-Quran yang Jibrail bawa kepada Muhammad shallallâhu 'alaihi wa âlihi adalah sebanyak tujuh belas ribu ayat." [Ushulul Kafy 2/350, Mansyurat Al-Fajr, Beirut, Lebanon, cet. ke-1 2007 M/1428 H]

Dalam riwayat lain, "... Mushaf Fatimah adalah seperti Al-Quran kalian ini (sebanyak) tiga kali ganda. Demi Allah, di dalamnya tiada satu huruf pun dari Al-Quran kalian .... "[Ushulul Kafy 1/295, tahqiq Muhammad Jaafar Shamsuddin, terbitan Darut ta'aruf, Beirut, Lebanon, 1990 M/1411 H]

Muhsin Al-Kâsyâny, seorang ahli tafsir mereka, berkata, "Faedah yang terpetik dari riwayat-riwayat melalui jalur Ahlul Bait 'alaihimus salam adalah bahawa Al-Quran yang berada di tengah kita tidaklah sempurna sebagaimana yang diturunkan kepada Muhammad shallallâhu' alaihi wa âlihi wa sallam. Bahkan, dalam (Al-Qur `an) itu, ada yang menyalahi (firman) yang Allah turunkan, ada pula yang telah berubah lagi terganti dalam (Al-Quran). Juga sesungguhnya banyak hal telah dibuang dari (Al-Qur `an), di antaranya adalah nama Ali pada banyak tempat. Selain itu, Al-Quran juga tidak berada pada atas susunan yang diredhai di sisi Allah dan di sisi rasul-Nya shallallâhu 'alaihi wa sallam." [Tafsîrush Shafy 1/49]

Syaikh kaum Syiah, Al-Mufid, berkata, "Sesungguhnya khabar-khabar yang datang sangatlah banyak, dari para imam petunjuk dari keluarga Muhammad shallallâhu 'alaihi wa âlihi, tentang pertentangan Al-Quran dan apa-apa yang orang-orang zalim adakan berupa penghapusan dan pengurangan di dalamnya .... "[Awa` ilul Maqalat hal. 8]

Ucapan ulama Syi'ah dari dahulu hingga kebelakangan ini menunjukkan aqidah mereka, bahkan Syaikh kaum Syiah, An-Nuri At-Thabarsy, mempunyai buku khusus yang bertajuk fashlul Khithâb Fî Itsbati tahrif Kalami Rabbil Arbab (Kata Pemutus tentang Penetapan Terjadinya Perubahan pada [Al -Quran] Kalam Rabbil Arbab). Kalau ada dari kalangan Syiah yang mengingkari perubahan dan pertukaran Al-Quran, hal tersebut hanya berasal dari aqidah taqiyyah mereka.

Pegangan dan kumpulan dari Al-Quran, dengan berbagai riwayat dari masa para sahabat sehingga hari ini, semuanya tidak berlaku di kalangan Syiah.

Ahli hadis dipercayai kaum Syiah, Al-Kulîny, menyebutkan bab "Tiada yang Mengumpul Seluruh Al-Quran, Kecuali Para Imam (A), Sedang Mereka Mengetahui Seluruh Ilmu (Al-Quran)".

kemudian diteruskan riwayat dengan sanadnya dari Abu Ja'far Muhammad Al-Baqir bahawa Abu Ja'far berkata, "Tiada seorang pun dari manusia yang mengaku mengumpulkan seluruh Al-Quran sebagaimana yang diturunkan, melainkan seorang pendusta. Tiada yang mengumpul dan menghafal (Al-Qur `an) sebagaimana yang Allah Taala turunkan, kecuali Ali bin Abi Talib ('A) dan para imam selepasnya (' A)." [Ushulul Kafy 1/284, tahqiq Muhammad Ja ' far Syamsuddin, terbitan Darut ta'aruf, Beirut, Lebanon, 1990 M/1411 H]

Dalam sifat Imam Mahdi kaum Syiah, mereka menyebutkan bahawa Imam Mahdi akan keluar dengan membawa kitab baru. Mereka menyebutkan, "Telah mutawatir dari para imam yang suci shalawatullahi 'alaihim bahawa imam zaman serta utusan masa dan waktu shalawatullahi wa salamuhu' alaihi akan datang dengan kitab baru, sangat keras terhadap orang-orang Arab, dan kebanyakan tentera-tenteranya adalah anak-anak ajam (bukan Arab). "[Al-Fawa` idul Madaniyyah Wasy Syawahidul Makkiyyah hal. 532-533, Muhammad Amin dan Nuruddin Al-'Amily]

Maha Suci Allah dari kekafiran kaum Syiah. Allah telah berfirman,

إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد

"Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap Al-Quran, ketika (Al-Quran) itu datang kepada mereka, (pasti akan celaka), dan sesungguhnya (Al-Quran) itu adalah kitab mulia. Tiada kebatilan yang datang pada (Al-Quran), baik dari depan maupun dari belakangnya, diturunkan dari Tuhan Yang Maha Bijaksana, lagi Maha Terpuji." [Fushshilat: 41-42]

Diterjemahkan dari sumber dzulqarnain.net

Comments