Akibat berjimak di siang hari pada bulan Ramadan


Abu Syuja 'rahimahullah berkata, "Barangsiapa yang melakukan hubungan seks di siang hari Ramadhan secara sengaja di kemaluan, maka ia berkewajiban menunaikan qadha' dan kafarah. Bentuk kafarahnya adalah memerdekakan seorang hamba beriman. Jika tidak didapati, maka berpuasa dua bulan berturut-turut. Jika tidak mampu, maka memberi makan kepada 60 orang miskin iaitu sebanyak 1 mud. "

Penulis kitab Fathul Qarib berkata, "Orang yang terkena hukuman di sini adalah mukallaf (baligh dan berakal) yang berniat berpuasa sejak malam hari. Dia terkena dosa kerana melakukan hubungan seks di ketika puasa. "

Muhammad Al Hishni dalam Kifayatul Akhyar berkata, "Siapa yang merosakkan puasa Ramadannya dengan jima '(hubungan seks), maka dicatat baginya dosa."

Sedangkan bagi orang yang melakukan hubungan seks tersebut dalam keadaan lupa, puasanya tidaklah batal. Inilah pendapat yang dianut dalam mazhab Syafie.

Adapun orang yang melakukan hubungan intim tersebut di siang hari Ramadhan, maka dia wajib menunaikan kafarah. Berbeza halnya dengan seseorang yang makan dan minum di siang hari Ramadan, tidak ada kafarah dalam hal itu.

Bagi orang yang ada keuzuran tidak puasa seperti seorang musafir, maka dia tidak mendapatkan dosa ketika dia niatkan untuk mengambil keringanan (rukhsah) dengan melakukan hubungan intim di siang hari. Demikian keterangan dalam Kifayatul Akhyar.

Adapun dalil tentang hukuman bagi orang yang melakukan hubungan kelamin di siang hari bulan Ramadan saat puasa disebutkan dalam hadits Abu Hurairah berikut,
بينما نحن جلوس عند النبى - صلى الله عليه وسلم - إذ جاءه رجل, فقال يا رسول الله هلكت. قال «ما لك». قال وقعت على امرأتى وأنا صائم. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «هل تجد رقبة تعتقها». قال لا. قال «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين». قال لا. فقال «فهل تجد إطعام ستين مسكينا». قال لا. قال فمكث النبى - صلى الله عليه وسلم -, فبينا نحن على ذلك أتى النبى - صلى الله عليه وسلم - بعرق فيها تمر - والعرق المكتل - قال «أين السائل». فقال أنا. قال «خذها فتصدق به». فقال الرجل أعلى أفقر منى يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها - يريد الحرتين - أهل بيت أفقر من أهل بيتى, فضحك النبى - صلى الله عليه وسلم - حتى بدت أنيابه ثم قال «أطعمه أهلك»

"Suatu hari kami pernah duduk dekat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam kemudian datanglah seorang lelaki menghadap beliau shallallahu' alaihi wa sallam. Lalu lelaki tersebut berkata, "Wahai Rasulullah, celaka aku." Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkata, "Apa yang terjadi padamu?" Lelaki tadi lantas menjawab, "Aku telah menyetubuhi isteri, padahal aku sedang puasa." 

Kemudian Rasulullah shallallahu' alaihi wa sallam bertanya, "Apakah engkau mempunyai seorang budak yang dapat engkau merdekakan?" Lelaki tadi menjawab, "Tidak". Lantas Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bertanya lagi, "Apakah engkau mampu berpuasa dua bulan berturut-turut?" Lelaki tadi menjawab, "Tidak". Lantas beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bertanya lagi, "Apakah engkau dapat memberi makan kepada 60 orang miskin?" Lelaki tadi juga menjawab, "Tidak". 

Abu Hurairah berkata, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam lantas diam. Tatkala kami dalam keadaan demikian, ada yang memberi hadiah satu wadah kurma kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Kemudian beliau shallallahu 'alaihi wa sallam berkata, "Di mana orang yang bertanya tadi?" Lelaki tersebut lantas menjawab, "Ya, aku." Kemudian beliau shallallahu' alaihi wa sallam mengatakan, "Ambillah dan bersedakahlah dengannya." Kemudian lelaki tadi mengatakan, "Apakah akan aku berikan kepada orang yang lebih miskin dariku, wahai Rasulullah? Demi Allah, tidak ada yang lebih miskin di ujung timur hingga hujung barat kota Madinah dari keluargaku. "Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam lalu tertawa sampai terlihat gigi taringnya. Kemudian beliau shallallahu 'alaihi wa sallam berkata, "Berilah makanan tersebut pada keluargamu." (HR. Bukhari no. 1936 dan Muslim no. 1111).

Menurut majoriti ulama, jima 'bagi orang yang berpuasa di siang hari pada bulan Ramadan (di waktu berpuasa) dengan sengaja dan atas kehendak sendiri (bukan paksaan), mengakibatkan puasanya batal dan wajib menunaikan qadha', ditambah dengan menunaikan kafarah. Terserah ketika itu keluar mani ataukah tidak. Wanita yang diajak hubungan jima 'oleh pasangannya (tanpa dipaksa) puasanya pun batal tanpa ada perselisihan di antara para ulama mengenai hal ini. Namun yang jadi perbezaan antara lelaki dan perempuan apakah keduanya sama-sama dikenakan kafarah.

Pendapat yang tepat adalah pendapat yang dipilih oleh ulama Syafi'iyah dan Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya, bahawa wanita yang diajak bersetubuh di bulan Ramadhan tidak mempunyai kewajiban kafarah, yang menanggung kafarah adalah suami. Sebabnya, dalam hadits di atas, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak memerintah wanita yang bersetubuh di siang hari untuk membayar kafarah sebagaimana suaminya. Hal ini menunjukkan bahawa seandainya wanita memiliki kewajiban kafarah, maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tentu akan mewajibkannya dan tidak mendiamkannya. Selain itu, kafarah adalah hak harta. Oleh kerana itu, kafarah dibebankan pada lelaki sebagaimana mahar. 

Kafarah yang harus dikeluarkan adalah dengan urutan sebagai berikut:

1. Membebaskan seorang budak mukmin yang bebas dari cacat
2  Jika tidak mampu, berpuasa dua bulan berturut-turut.
3. Jika tidak mampu, memberi makan kepada 60 orang miskin. Setiap orang miskin mendapatkan satu gantang makanan. 
4. Jika orang yang melakukan jima 'di siang hari bulan Ramadan tidak mampu melaksanakan kafarah di atas, kafarah tersebut tidaklah gugur, namun tetap wajib baginya sampai dia mampu. Hal ini diqiyaskan (dianalogikan) dengan bentuk hutang-piutang dan hak-hak yang lain. Demikian keterangan dari Imam Nawawi rahimahullah dalam Al Minhaj Syarh Shahih Muslim, 7: 224.

Diterjemahkan oleh Detik Islam dari sumber muslim.or.id, Wallahu'alam bissawab والله أعلمُ بالـصـواب

Comments