Hukum Membenci dan Melaknat Orang Yahudi

Banyak ayat didalam Al Qur'an telah membongkar berbagai kelakuan menyimpang yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, baik penyimpangan mereka terhadap ajaran yang dibawa oleh Musa as mahu pun terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Mereka adalah contoh orang-orang zalim dan kufur akan segala nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka, kerana kezaliman dan kekufurannya itulah mereka banyak membunuh orang-orang yang beriman, memakan harta dengan cara yang batil, sombong dengan menganggap bahawa diri mereka adalah anak dan kekasih Allah, mengingkari janji, tidak sabar dengan cubaan dan penderitaan.

Di zaman Rasulullah saw pun, perilaku dan watak-watak mereka tidaklah berbeza dengan nenek moyang mereka yang ada pada zaman nabi-nabi sebelumnya. Diantara pengkhianatan mereka adalah usaha orang-orang Yahudi Bani Nadhir yang merancang pembunuhan terhadap Rasulullah saw yang sedang duduk bersandar pada sebuah dinding dengan menjatuhkan batu ke arah beliau walaupun usaha pembunuhan ini tidak berjaya. Peristiwa ini menyebabkan Rasulullah saw memerintahkan kaum muslimin untuk mengusir mereka dari Madinah. Contoh lain adalah bagaimana pengkhianatan orang-orang Yahudi Bani Quraizhah yang bersekutu dengan orang-orang Musyrik Quraisy dan Bani Ghotofan untuk mengepung kota Madinah dalam peperangan Ahzab walaupun kemudian usaha mereka mengalami kegagalan.

Demikianlah kebencian orang Yahudi kepada kaum muslimin sebagaimana disebutkan dalam firman Allah swt:

ertinya: "Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik." (QS. Al Maidah: 82)

ertinya: "Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka." (QS. Al Baqoroh: 120)

Untuk itu Allah swt memerintahkan kepada kaum muslimin memerangi dan membenci orang-orang Yahudi, sebagaimana disebutkan didalam firman-Nya:

ertinya: "Kamu melihat kebanyakan dari mereka tolong-menolong dengan orang-orang yang kafir (musyrik). Sesungguhnya Amat buruklah apa yang mereka sediakan untuk diri mereka, iaitu kemurkaan Allah kepada mereka; dan mereka akan kekal dalam siksaan. "(QS. Al Maidah: 80)

ertinya: "kamu tidak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat, saling berkasih-sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, Sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. "(QS. Al Mujadilah: 22)

Namun demikian Allah swt memerintahkan kaum muslimin untuk boleh berlaku adil di dalam kebenciannya. Keadilan adalah ciri seorang muslim yang harus diberikan baik kepada kawan maupun lawan, orang dekat mahu pun orang jauh. Firman Allah swt

ertinya: "Dan janganlah sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, kerana adil itu lebih dekat kepada takwa. "(QS. Al Maidah: 8)

Al Qurthubi mengatakan, "Janganlah sekali-kali kebencian kamu terhadap suatu kaum menjadikan kamu meninggalkan keadilan dan mengedepankan permusuhan dari kebenaran. Ini adalah dalil untuk melaksanakan undang-undang permusuhan yang sebenarnya dan juga dalil untuk melaksanakan undang-undang musuh terhadap permusuhannya kepada Allah dan melaksanakan kesaksiannya terhadap mereka kerana Allah swt memerintahkan berbuat adil walaupun dia membencinya. "(Al Jami'i li Ahkamil Qur'an juz VI hal 477 )

Allah swt meminta kepada setiap hamba Nya untuk sentiasa mencintai dan membenci seseorang kerana Nya bukan semata-mata kerana diri atau latar belakang orang tersebut. Hendaklah seseorang mencintai orang lain kerana keislaman atau ketaatannya kepada Allah swt dan membenci orang tersebut kerana kemaksiatan atau kekufurannya kepada Allah swt.

Hukum membenci orang-orang Yahudi adalah seperti halnya hukum melaknat mereka. Para ulama bersepakat dibolehkan melaknat orang-orang Yahudi secara umum atau melaknat orang-orang tertentu yang memang sudah ada nas yang telah melaknatnya sedangkan terhadap orang-orang tertentu yang tidak ada nash baik dari Al Qur'an maupun hadits maka telah berlaku perbezaan ulama ada diantara mereka yang melarang namun ada juga yang membolehkannya jika dia orang kafir dan bukan orang fasiq sedangkan kelompok ketiga adalah membolehkan secara mutlak.

Syeikhul Islam Ibnu taimiyah mengatakan, "Melaknat dibolehkan secara umum terhadap orang-orang yang melaknat Allah dan Rasul-Nya. Adapun melaknat orang-orang tertentu adalah jika dia mengetahui bahawa orang itu mati dalam keadaan kafir maka dibolehkan melaknatnya. Adapun orang-orang tertentu yang fasiq maka tidak dibeolehkan melaknatnya disebabkan adanya larangan Nabi saw untuk melaknat Abdullah bin Himar, seorang peminum khamr meskipun dibolehkannya melaknat secara umum terhadap setiap peminum khamr meskipun melaknat orang-orang tertentu yang fasiq atau para penyeru bid'ah masih menjadi perdebatan. "(Majmu 'Fatawa juz VI hal 511)

Tidak Semua Israel adalah Yahudi

Kata Israel adalah sebutan untuk Nabi Ya'qub as yang merupakan hasil perkahwinan Nabi Ibrahim as dengan Sarah. Allah swt memberikan keturunan kepada Ya'qub seramai 12 orang yang kemudian dikenali dengan nama Bani Israil (Anak-anak Ya'qub). Diantara 12 orang tersebut terdapat Yusuf as yang kemudian Allah jadikan nabi dan mengajak ayah beserta saudara-saudaranya untuk bermukim di Mesir.

Sedangkan Yahudi adalah umat Nabi Musa as. Pada asalnya Yahudi adalah agama langit yang mempunyai kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa as namun kemudian mereka menyimpangkan dan merubahnya. Yahudi saat ini bukanlah Yahudi yang diturunkan kepada Musa As akan tetapi ia adalah ajaran yang lain, sebagaimana firman Allah swt:

ertinya: "Iaitu orang-orang Yahudi, mereka mengubah Perkataan dari tempat-tempatnya." (QS. An Nisaa: 46)

Realiti ilmiyah dan nash menguatkan akan penyimpangan tersebut. Sejarah menyebutkan, "Sesungguhnya taurat diturunkan pada abad ke-6 SM, iaitu 9 abad setelah Musa as, hal ini juga ditambah dengan anggapan orang-orang Yahudi dan Nasarani bahawa taurat yang sekarang ini adalah tulisan tangan Musa. Akan tetapi para penyelidik abad pertengahan mengkritik pendapat tersebut dan menjatuhkan (hujah-hujah mereka). Ternyata taurat tersebut adalah tulisan dari Azran si pembuat kertas. Dan kenyataan ini diperkukuhkan oleh Kumpulan Kajian Perancis bahawa Musa tidaklah menulis taurat .. Sebahagian Orientalis mengatakan, "Sesungguhnya taurat saat ini tidak lebih dari sebatas buku sejarah." (www.islamweb.net)

Kewajiban Seorang Muslim terhadap Mujahidin Palestin

Permasalahan muslimin Palestin adalah permasalahan seluruh kaum muslimin, kerana Rasulullah saw telah mengibaratkan bahawa kaum muslimin ini adalah bagai satu tubuh, manakala ada satu anggota tubuhnya sakit maka penyakit tersebut akan dirasakan oleh seluruh anggota tubuhnya sehingga menjadikan dirinya tidak boleh tidur dan sakit.

Allah telah mengatakan didalan firman-Nya

ertinya: "orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. "(QS. Al Hujraat: 10)

Tentunya persaudaraan yang diikat atas dasar kesamaan aqidah dan keimanan jauh lebih kuat daripada sebatas nasab, kedaerahan atau kebangsaan. Persaudaraan atas dasar iman (Ukhuwah Imaniyah) inilah yang akan berkekalan hingga ke akhirat.

Untuk itu seluruh kaum muslimin harus berupaya semaksimum mungkin membantu rakyat Palestin dalam usaha mencari jalan keluar dari penderitaan yang disebabkan oleh orang-orang Zionis Yahudi.

Diantara yang boleh dilakukan kaum muslimin dalam membantu mereka antara lain:

1. Mendesak negara-negara islam untuk menghantar pasukannya ke sana.

2. Penghantaran bantuan ubat-ubatan dan makanan pokok yang sekarang sudah sangat menipis.

3. Terus menerus menerbitkan tentang keadaan-keadaan terkini yang berlaku di Palestin kepada masyarakat muslim demi menggugah persaudaraan islam diantara kaum muslimin.

4. Penyaluran zakat-zakat, sedekah serta infak kepada mereka kerana merekalah orang yang paling berhak menerimanya.

5. Berdoa agar Allah swt memberikan kemenangan serta kebaikan kepada mereka di dunia maupun akheratnya.

Wallahu A'lam

-Ustadz Sigit Pranowo, Lc-, 

Diterjemahkan oleh Detik Islam dari sumber eramuslim.com

Comments

Anonymous said…
SubhanAllah,,, mantap!! ya Akhi/ Ukhti .. Allahu Akbar..