Bagaimana bercerai dalam nikah Mut’ah?


Kahwin kontrak atau kahwin perjanjian merupakan tradisi jahiliyah yang disebut dalam Islam sebagai nikah mut'ah atau zawaaju al-mut'ati. Sayyid Sabiq mengatakan: "Perkahwinan mut'ah adalah adanya seorang lelaki mengahwini wanita selama sehari atau seminggu atau sebulan. Dinamakan mut'ah kerana lelaki mengambil manfaat serta merasa cukup dengan melangsungkan perkawinan dan bersenang sampai kepada waktu yang telah ditentukannya. "

Bertolak dari definisi tersebut, nikah mut'ah adalah suatu ikatan perkahwinan yang terikat dengan waktu tertentu, sehingga bila waktu tersebut sudah habis, maka perempuan yang telah dikawini itu dinyatakan tertalak.

Dalam mengkaji masalah nikah mut'ah, banyak menggunakan kaedah nasakh iaitu menghapuskan hukum syara 'dengan dalil yang datang kemudian.

Hadith "Kami pernah melakukan mut'ah dengan maharnya berupa segenggap kurma dan gandum pada masa Rasulullah SAW", dinasakh dengan hadis yang turun selepas itu, "Wahai sekalian sahabatku bahawa aku pernah membenarkan kamu melakukan mut'ah dan ketahuilah bahawa Allah telah mengharamkan mut'ah itu sampai hari kiamat. Maka barang siapa yang ada padanya wanita yang diambil dengan nikah mut'ah, hendaklah ia melepaskannya dan janganlah kamu mengambil sesuatu yang telah engkau berikan kepadanya. "

Berdasarkan hadis di atas, bahawa kahwin mut'ah pernah dibolehkan oleh Rasulullah SAW sebelum stabilnya syari'at Islam, iaitu dalam perjalanan dan peperangan, kemudian diharamkan untuk selamanya. Rahsia dibolehkan nikah mut'ah pada masa itu, ialah kerana masyarakat Islam masih peralihan, masa jahiliyah ke Islam. Sementara perzinaan masa jahiliyah merupakan sesuatu yang sudah biasa dan tersebar di mana-mana.

Kemudian Islam menyeru kepada umatnya untuk pergi berperang, jauh dari isteri merupakan penderitaan yang cukup berat. Jadi nikah mut'ah merupakan suatu jalan untuk mengatasi masalah pada waktu itu.

Imam mazhab bersepakat atas keharaman nikah mut'ah. Didasarkan pada dalil-dalil sebagai berikut:

1. Perkahwinan ini tidak mempunyai undang-undang sebagaimana yang terkandung dalam Al-Quran tentang perkahwinan, talak, iddah dan warisan.

2. Banyak hadith menegaskan keharamannya.

3. Umar mengharamkan kahwin mut'ah di atas mimbar pada masa khalifahnya, dan dibenarkan oleh para sahabat

4. Al-Khattab menyatakan keharaman mut'ah adalah ijma '. Syiah mengatakan bahawa bila ada perselisihan harus kembali kepada Ali, demikian menurut kaedah mereka. Padahal Ali menyatakan bahawa nikah mut'ah sudah dinasakh.

5. Nikah mut'ah bertentangan dengan tujuan perkahwinan yang disyariatkan dalam Islam.

Selain itu ada beberapa alasan lain yang perlu diingat kenapa nikah mut'ah itu dilarang, di antaranya sebagai berikut:

1. Wanita adalah manusia bukan barang yang berpindah-pindah dari satu tangan ke tangan yang lain.

2. Dapat menyengsarakan anak yang lahir daripada perkahwinan mut'ah.

3. Ibnu Umar ra merejam pelaku nikah mut'ah.

4. Nikah mut'ah sinonim dengan penyakit kelamin yang memalukan.

5. Kriteria nikah mut'ah (ijab qabul menggunakan kata mut'ah, tanpa wali, tanpa saksi, ada peruntukan terhad oleh masa, tidak ada waris mewarisi antara suami-isteri, tidak ada talak), tidak memenuhi kriteria dalam nikah menurut Islam.

Dalam nikah mut'ah tidak dikenal istilah talak (cerai), kerana demikianlah nikah mut'ah yang merupakan perkahwinan yang tidak lazim dalam Islam. Jika hubungan perkahwinan yang lazim dilakukan dalam Islam perkahwinan berakhir dengan beberapa perkara dan salah satunya adalah talak. Adapun nikah mut'ah, hubungan perkahwinan selesai dengan berlalunya waktu yang telah dipersetujui bersama. Seperti yang diterangkan dalam riwayat di atas, kesepakatan atas jangka waktu mut'ah adalah salah satu rukun / elemen penting dalam mut'ah selain kesepakatan atas mahar.
Diterjemahkan oleh Detik Islam dari sumber islampos.com

Comments