Fatwa Qardhawi: Hal yang Membatalkan Keislaman Seseorang

Setiap manusia, apabila telah mengucapkan dua kalimah syahadah, maka dia menjadi orang Islam. Baginya wajib dan berlaku hukum-hukum Islam, iaitu beriman akan keadilan dan kesucian Islam. Wajib baginya menyerah dan mengamalkan hukum Islam yang jelas, yang ditetapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah.

Tidak ada pilihan baginya menerima atau meninggalkan sebahagian. Dia harus menyerah pada semua undang-undang yang dihalalkan dan yang diharamkan, sebagaimana erti (maksud) dari ayat ini: "Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang Mukmin dan tidak (pula) bagi wanita yang Mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan sesuatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka ... " (Surah Al-Ahzab: 36).

Perlu diketahui bahawa ada di antara undang-undang-undang-undang Islam yang sudah jelas menjadi kewajipan-kewajipan, atau yang sudah jelas diharamkan (dilarang), dan hal itu sudah menjadi ketetapan yang tidak diragukan lagi, yang telah diketahui oleh umat Islam pada umumnya. Yang demikian itu dinamakan oleh para ulama: "Undang-undang-undang-undang agama yang sudah jelas diketahui."

Misalnya, kewajipan solat, puasa, zakat dan sebagainya. Hal itu termasuk rukun-rukun Islam. Ada yang diharamkan, misalnya membunuh, zina, melakukan riba, minum arak dan sebagainya.

Hal itu termasuk dalam dosa besar. Begitu juga undang-undang-undang-undang perkahwinan, talak, waris dan qisas, semua itu termasuk perkara yang tidak diragukan lagi hukumnya.

Barangsiapa yang mengingkari sesuatu dari undang-undang-undang-undang tersebut, menganggap ringan atau mengolok-olok, maka dia menjadi kafir dan murtad. Sebab, undang-undang-undang-undang tersebut telah diterangkan dengan jelas oleh Al-Quran dan dikuatkan dengan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih atau mutawatir, dan menjadi ijma 'oleh umat Muhammad SAW dari generasi ke generasi. Maka, barangsiapa yang mendustakan hal ini, bererti mendustakan Al-Quran dan As-Sunnah.

Mendustakan (mengingkari) hal-hal tersebut dianggap kufur, kecuali bagi orang-orang yang baru masuk Islam (mualaf) dan jauh dari sumber maklumat. Misalnya, berdiam di dalam hutan atau jauh dari bandar dan masyarakat kaum Muslimin. Setelah mengetahui ajaran agama Islam, maka berlaku undang-undang baginya.

- sumber dari republika.co.id

Comments

Anonymous said…
Qardhawi ada unsur Liberal...awas bro.