Dalam Al-Quran, tercatat sekitar 56 ayat yang berbicara soal keadilan

Konsep tentang adil dan keadilan dalam agama Islam mendapatkan jumlah yang begitu penting. Dalam Al-Quran, tercatat sekitar 56 ayat yang berbicara soal keadilan. Dalam bahasa Arab, keadilan disebut sebagai al-'Adalah. Pengertiannya adalah keadilan dalam semua liputan.

Ayat-ayat Al-Quran yang menyeru pentingnya adil dan keadilan antara lain adalah "haruslah berlaku adil" (Surah An-Nisa [4]: ​​135, Al-Maidah [5]: 8, Al-An'am [6]: 152, An -Nahl [16]: 90); "wajib berlaku adil dalam perniagaan" (Surah al-Isra [17]: 35); "adil terhadap lawan" (An-Nisa [4]: ​​105, Al-Maidah [5]: 8) dan "pernyataan Allah tentang keadilan-Nya" (Ali Imran [3]: 18).

Dalam etika pergaulan manusia, tiada prinsip yang didambakan umat sepanjang sejarah, seperti keadilan. Istilah adil berasal dari bahasa Arab yang bererti tengah atau seimbang. Keadilan ertinya mizan (kesimbangan), yakni suatu sikap tidak berlebih-lebihan yang berkaitan dengan sifat kearifan.

Prof Muhammad Abu Zahrah membahagi keadilan dalam tiga bahagian, iaitu keadilan undang-undang, keadilan sosial, dan keadilan global. Keadilan undang-undang adalah penguatkuasaan undang-undang secara merata kepada semua tahap sosial yang ada. Tidak membezakan yang kaya ataupun yang papa, yang mulia ataupun yang hina. Semua orang di sisi undang-undang dan perundangan adalah sama.

Keadilan sosial adalah sesuatu yang menuntut setiap individu dalam suatu kumpulan agar dapat hidup secara terhormat tanpa ada tekanan dan halangan serta mampu memanfaatkan kemampuan sesuai dengan apa yang berfaedah bagi diri dan orang lain sehingga boleh berkembang secara kolektif. Keadilan global ialah prinsip utama sebagai landasan ditegakkannya hubungan antara kaum Muslim dan bukan-Muslim.

Agama Islam meletakkan aspek keadilan pada kedudukan yang sangat tinggi dalam sistem perundangannya. Tiada bukti keadilan yang begitu kompleks, kecuali dalam ayat Al-Quran. Dari situ, jelas kiranya kedudukan prinsip keadilan dalam Islam.

Dalam kes keluarga, misalnya, Al-Quran menyebutkan, "Jika kamu takut berlaku tidak adil, ambillah seorang isteri sahaja." (Surah An-Nisa [4]: ​​3). Dalam skala kecil, iaitu unit keluarga saja, kita diperintahkan untuk adil.

Keadilan itu harus menjadi pertimbangan seseorang dalam mengambil keputusan untuk poligami atau tidak. Maka itu, adanya sikap seperti itu sebenarnya dimaksudkan agar tindakan seseorang tidak mengakibatkan merugikan orang lain. Bukankah adil itu bererti meletakkan sesuatu secara profesional pada tempatnya?

Kewajipan berlaku adil dalam penulisan kontrak kerja sama bidang niaga (mu'amalah) juga secara tegas dinyatakan dalam Al-Quran. Kontrak perjanjian kerja, sewa-menyewa, atau hutang-piutang itu harus ditulis secara jelas dan adil demi melindungi hak masing-masing pihak yang berkaitan. Keadilan merupakan sunatullah yang tidak dapat diganti.

- terjemahan dari republika.co.id | sumber asal Prof Dr HM Baharun 

Comments

Anonymous said…
tq 4 d ilmu...